Indsatsområde: Tryghed og Trivsel


Problemkompleks

Trods en generel meget positiv udvikling viser flere indikatorer, at trygheden i Greve Nord stadig ligger markant under landsgennemsnittet. Rigspolitiets Tryghedsindeks, der kun udarbejdes for Askerød, angiver, at hhv. 64,5% (2014) og 68,3% (2015) af de adspurgte beboere føler sig trygge i deres nabolag, hvilket er ca. 24% under landsgennemsnittet på 89,3%.
I Greve Nord Projektets Naboskabsundersøgelse fra 2015, der dækker alle tre boligområder, svarer kun 72% af beboerne, at de i ”større” eller ”almindelig” grad føler sig trygge ved at bo i området.
Tryghed og trivsel er komplekse parametre, der påvirkes af mange faktorer og i sidste ende er en subjektiv følelse for beboeren. Dog kan det konstateres, at både beboere, ejendomskontorer, lokale fagfolk og øvrige aktører i området fremhæver en del af de samme faktorer som afgørende for oplevelsen af tryghed og trivsel. En gennemgående bekymring omhandler de beboere, der har psykiske lidelser og som har en udadreagerende adfærd, og disse beboere opleves som særdeles utryghedsskabende.
DSC 0199En faktor der også kan være med til at forklarer den oplevede utryghed blandt beboerne er områdernes lave sociale integration og sammenhængskraft. En stor andel af beboerne færdes i snævre netværk og mangler kendskab til både hinanden og naboerne fra omgivende boligområder, villakvarterer mv.
Hos en del af beboerne hersker der en generel reservation og sågar mistro ift. Greve Kommune/ det offentlige, hvilket ofte står i vejen for, at de søger hjælp, rådgivning eller vejledning rettidigt af frygt for, hvordan det kommunale system/det offentlige agerer. Det betyder yderligere isolation af de pågældende beboere, da det også betyder, at de ikke opdager eller benytter sig af de muligheder og tilbud, der findes i kommunen generelt i fx kultur- og fritidstilbud.
Endnu en forstærkende faktor for den oplevede utryghed er de udsatte områders negative image, som trives både i medier og i borgernes egen bevidsthed. Det bidrager til at holde potentielle ressourcer ude af områderne (både i form af beboere og diverse aktiviteter og tilbud) og er samtidig stigmatiserende og utryghedsskabende for de nuværende beboere.

Formål

Formålet med indsatsen er at øge trygheden og den sociale integration for alle beboerne i boligområderne.
På individniveau vil indsatsen foregå via en indsats omkring nogle af de mest udsatte beboergrupper, som også kan have en utryghedsskabende adfærd i boligområderne, samt indsatser vedr. netværksdannelse, så beboerne kan lærer hinanden bedre at kende. Kendskab giver venskab.
På områdeniveau vil indsatsen foregå via netværksopbygning, styrkelse af sammenhængskraft og social kapital samt positiv profilering om området via tværgående kulturarrangementer og strategisk kommunikation.
Målet er at etablere rummelige mødesteder for beboerne og tværgående samarbejder omkring de udsatte grupper samt at opkvalificere driften til at håndtere disse beboere bedre. Derudover vil der blive af holdt temaaftener samt uddelt oplysningsmateriale alle beboere for at forebygge tabuisering, mytedannelse og utryghed.

Indsatsen vedr. de udsatte grupper (beboere med psykiske lidelser, misbrugere, mv.) vil understøtte både Greve Kommunes psykiatripolitik samt et stort ønske hos medarbejderne på boligorganisationernes ejendomskontorer om at styrke det tværgående samarbejde og opkvalificere indsatsen på dette område.
Indsatsen vedr. tværgående kulturarrangementer vil fokusere på at styrke den sociale sammenhængskraft i området og blandt beboerne og dermed øge både social kapital og oplevelsen af tryghed. Arrangementerne har ligeledes et stort integrationspotentiale for beboerne med anden etnisk baggrund end dansk.
Arrangementerne vil derudover fungere som platforme for mobilisering af nye venskaber og medborgerskab, da deltagelse medvirker til oplysning, brobygning og eventuelt engagement i lokalområde og foreningsliv. Arrangementerne skal afholdes i samarbejde med kommunen, foreningslivet og boligafdelingerne.Greve Nord kulturfest1
For at styrke områdets image og vise de attraktive dele af området vil der være en strategisk kommunikationsindsats og kommunikationsplatforme, der skal præsenterer området udadtil.
Formålet med den interne kommunikation til beboere og samarbejdspartnere i området er at øge trygheden og vidensniveauet omkring bydelens mange muligheder blandt beboerne samt at fremme lokale netværk. Den eksterne kommunikation vil fokusere på at aflive myter, områdets stadig negative og ry samt profilering af den positive udvikling, der foregår i området i bl.a. lokale og regionale medier, til de omkringliggende bydele samt til eksisterende og potentielle samarbejdspartnere.

Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål

- Indsats vedrørende beboere med psykiske lidelser
- Tværgående kulturarrangementer
-  Kommunikation, dokumentation og formidling

Samspil med og supplement til kommunens og boligorganisationernes indsats

Indsatsområdet vil i vid udstrækning understøtte den eksisterende kommunale og/eller boligorganisationernes egen igangværende indsats på området.

Indsatsen vedr. de udsatte grupper (beboere med psykiske lidelser, misbrugere, mv.) vil understøtte Greve Kommunes psykiatripolitik (der bl.a. fokuserer på øget inddragelse af lokalsamfundet) og vil efterleve et stort ønske hos boligorganisationernes ejendomskontorer om at styrke det tværgående samarbejde til gavn for både beboere og personaler. Samarbejdet vil både omfatte delte lokaler og fælles aktiviteter, samt etablering af platforme for vidensdeling og kompetenceudvikling.
I indsatsen vedr. tværgående kulturarrangementer vil projektet samarbejde med de kommunale tiltag vedr. samskabelse og vækst for områdets beboere og samtidig løbende være med til at koordinere boligafdelingernes lokale aktiviteter og ønsker vedr. arrangementer og tilbud til beboerne.
abdulkareem lorry 25.06.15Indsatsen vedrørende kommunikation, dokumentation og formidling vil i det daglige kun i begrænset omfang have kommunale snitflader. Kommunikationsindsatsen vil blive koordineret med Greve Kommunes kommunikationsafdeling i det omfang, det giver mening. Der kan eksempelvis blive tale om samarbejde om pressemateriale og kommunikationsstrategier i konkrete tilfælde. Ligeledes vil kommunikationsindsatsen samarbejde med boligselskaberne i de forskellige tilfælde for at brede de positive og opbyggelige historier mest muligt ud.
Opgaven med at planlægge og gennemføre konferencer, borgermøder mv. vil løbende blive koordineret og afstemt med projektets samarbejdspartnere, herunder relevante kommunale fagpersoner/-centre.

Læs mere om de andre tre indsatsområder her:

Kriminalpræventiv indsats

Uddannelse og Beskæftigelse


Forebyggelse og Forældreansvar

Legepatruljen er nye venner

legepatrulje lille

”Målet med legepatruljen er, at børnene skal få nye venner og hygge sig sammen, så de ikke sidder alene derhjemme og keder sig," fortæller legeguiden Baver Akkoyun på 13 år.

laes mere

Kom og mød politiet

IMG 2299
Politiet og den mobile politistation besøger Askerød og Gersagerparken resten af året.

laes mere

Nynne tager kirken med ud

nynne nb
”Der kan være langt over dørtærsklen til kirken i overført betydning. I Mælkebøtten kan man bare komme ind ad døren,” fortæller Nynne Lange Reddersen, der er præst i Hundige Kirke.

laes mere

Bliv en del af Kultur-Kogebog

billede 1Bliv en del af årets bedste kogebog! Hvad er din yndlingsret? Vi samler alle de lækre opskrifter til en Greve Nord Kultur-Kogebog.

laes mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere