Indsatsområde: Tryghed og Trivsel


Problemkompleks

Trods en generel meget positiv udvikling viser flere indikatorer, at trygheden i Greve Nord stadig ligger markant under landsgennemsnittet. Rigspolitiets Tryghedsindeks, der kun udarbejdes for Askerød, angiver, at hhv. 64,5% (2014) og 68,3% (2015) af de adspurgte beboere føler sig trygge i deres nabolag, hvilket er ca. 24% under landsgennemsnittet på 89,3%.
I Greve Nord Projektets Naboskabsundersøgelse fra 2015, der dækker alle tre boligområder, svarer kun 72% af beboerne, at de i ”større” eller ”almindelig” grad føler sig trygge ved at bo i området.
Tryghed og trivsel er komplekse parametre, der påvirkes af mange faktorer og i sidste ende er en subjektiv følelse for beboeren. Dog kan det konstateres, at både beboere, ejendomskontorer, lokale fagfolk og øvrige aktører i området fremhæver en del af de samme faktorer som afgørende for oplevelsen af tryghed og trivsel. En gennemgående bekymring omhandler de beboere, der har psykiske lidelser og som har en udadreagerende adfærd, og disse beboere opleves som særdeles utryghedsskabende.
DSC 0199En faktor der også kan være med til at forklarer den oplevede utryghed blandt beboerne er områdernes lave sociale integration og sammenhængskraft. En stor andel af beboerne færdes i snævre netværk og mangler kendskab til både hinanden og naboerne fra omgivende boligområder, villakvarterer mv.
Hos en del af beboerne hersker der en generel reservation og sågar mistro ift. Greve Kommune/ det offentlige, hvilket ofte står i vejen for, at de søger hjælp, rådgivning eller vejledning rettidigt af frygt for, hvordan det kommunale system/det offentlige agerer. Det betyder yderligere isolation af de pågældende beboere, da det også betyder, at de ikke opdager eller benytter sig af de muligheder og tilbud, der findes i kommunen generelt i fx kultur- og fritidstilbud.
Endnu en forstærkende faktor for den oplevede utryghed er de udsatte områders negative image, som trives både i medier og i borgernes egen bevidsthed. Det bidrager til at holde potentielle ressourcer ude af områderne (både i form af beboere og diverse aktiviteter og tilbud) og er samtidig stigmatiserende og utryghedsskabende for de nuværende beboere.

Formål

Formålet med indsatsen er at øge trygheden og den sociale integration for alle beboerne i boligområderne.
På individniveau vil indsatsen foregå via en indsats omkring nogle af de mest udsatte beboergrupper, som også kan have en utryghedsskabende adfærd i boligområderne, samt indsatser vedr. netværksdannelse, så beboerne kan lærer hinanden bedre at kende. Kendskab giver venskab.
På områdeniveau vil indsatsen foregå via netværksopbygning, styrkelse af sammenhængskraft og social kapital samt positiv profilering om området via tværgående kulturarrangementer og strategisk kommunikation.
Målet er at etablere rummelige mødesteder for beboerne og tværgående samarbejder omkring de udsatte grupper samt at opkvalificere driften til at håndtere disse beboere bedre. Derudover vil der blive af holdt temaaftener samt uddelt oplysningsmateriale alle beboere for at forebygge tabuisering, mytedannelse og utryghed.

Indsatsen vedr. de udsatte grupper (beboere med psykiske lidelser, misbrugere, mv.) vil understøtte både Greve Kommunes psykiatripolitik samt et stort ønske hos medarbejderne på boligorganisationernes ejendomskontorer om at styrke det tværgående samarbejde og opkvalificere indsatsen på dette område.
Indsatsen vedr. tværgående kulturarrangementer vil fokusere på at styrke den sociale sammenhængskraft i området og blandt beboerne og dermed øge både social kapital og oplevelsen af tryghed. Arrangementerne har ligeledes et stort integrationspotentiale for beboerne med anden etnisk baggrund end dansk.
Arrangementerne vil derudover fungere som platforme for mobilisering af nye venskaber og medborgerskab, da deltagelse medvirker til oplysning, brobygning og eventuelt engagement i lokalområde og foreningsliv. Arrangementerne skal afholdes i samarbejde med kommunen, foreningslivet og boligafdelingerne.Greve Nord kulturfest1
For at styrke områdets image og vise de attraktive dele af området vil der være en strategisk kommunikationsindsats og kommunikationsplatforme, der skal præsenterer området udadtil.
Formålet med den interne kommunikation til beboere og samarbejdspartnere i området er at øge trygheden og vidensniveauet omkring bydelens mange muligheder blandt beboerne samt at fremme lokale netværk. Den eksterne kommunikation vil fokusere på at aflive myter, områdets stadig negative og ry samt profilering af den positive udvikling, der foregår i området i bl.a. lokale og regionale medier, til de omkringliggende bydele samt til eksisterende og potentielle samarbejdspartnere.

Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål

- Indsats vedrørende beboere med psykiske lidelser
- Tværgående kulturarrangementer
-  Kommunikation, dokumentation og formidling

Samspil med og supplement til kommunens og boligorganisationernes indsats

Indsatsområdet vil i vid udstrækning understøtte den eksisterende kommunale og/eller boligorganisationernes egen igangværende indsats på området.

Indsatsen vedr. de udsatte grupper (beboere med psykiske lidelser, misbrugere, mv.) vil understøtte Greve Kommunes psykiatripolitik (der bl.a. fokuserer på øget inddragelse af lokalsamfundet) og vil efterleve et stort ønske hos boligorganisationernes ejendomskontorer om at styrke det tværgående samarbejde til gavn for både beboere og personaler. Samarbejdet vil både omfatte delte lokaler og fælles aktiviteter, samt etablering af platforme for vidensdeling og kompetenceudvikling.
I indsatsen vedr. tværgående kulturarrangementer vil projektet samarbejde med de kommunale tiltag vedr. samskabelse og vækst for områdets beboere og samtidig løbende være med til at koordinere boligafdelingernes lokale aktiviteter og ønsker vedr. arrangementer og tilbud til beboerne.
abdulkareem lorry 25.06.15Indsatsen vedrørende kommunikation, dokumentation og formidling vil i det daglige kun i begrænset omfang have kommunale snitflader. Kommunikationsindsatsen vil blive koordineret med Greve Kommunes kommunikationsafdeling i det omfang, det giver mening. Der kan eksempelvis blive tale om samarbejde om pressemateriale og kommunikationsstrategier i konkrete tilfælde. Ligeledes vil kommunikationsindsatsen samarbejde med boligselskaberne i de forskellige tilfælde for at brede de positive og opbyggelige historier mest muligt ud.
Opgaven med at planlægge og gennemføre konferencer, borgermøder mv. vil løbende blive koordineret og afstemt med projektets samarbejdspartnere, herunder relevante kommunale fagpersoner/-centre.

Læs mere om de andre tre indsatsområder her:

Kriminalpræventiv indsats

Uddannelse og Beskæftigelse


Forebyggelse og Forældreansvar

Hjælp unge i gang med fritidsjob

teaser

Vi søger frivillige, der har lyst til at hjælpe de unge godt ud på arbejdsmarkedet og blive en del af teamet i den ny opstartede fritidsjobcafé. Er det mon dig?

laes mere

Forældre og børn gik online sammen

logoer png

Der er stor forskel på, hvordan man bruger internettet alt efter, hvor gammel og hvem man er. Derfor havde Greve Nord Projektet og Børns Vilkår inviteret både børn/unge og deres forældre til en fælles temacafé,

laes mere

Fædrekursus er en succes

Faisal faedregruppe maj 2017
På fædrekurset 'Den gode far' lærer fædrene bl.a. om børnenes udvikling, forældreansvar og trivsel i familien, og deltagerne er meget glade for den nye viden og muligheden for at tale frit om tingene.

laes mere

Dagbog fra ferie i Hanstholm

IMG 0912

Se alle billederne fra ferien her og læs mere om beboernes dejlige tur med Dansk Folkehjælp og Greve Nord Projektet.

laes mere

Åben rådgivnings tilbud til alle beboere

vejledning lille

Hver tirsdag og torsdag er der mulighed for åben vejledning for alle beboere. Det kan være om fx børn og familielivet, breve fra kommunen, lægen, Betalingsservice osv., hjælp til NemID, Joblog, ForældreIntra, e-Boks eller helt andre emner. Tidsbestilling er ikke nødvendig.

laes mere

Askerød med i ny film

Askeroed august 2017

Der er sket en stor positiv udvikling i Askerød de seneste år.  Se filmen i artiklen her.

laes mere

Vil du have et fritidsjob?

glade unge folkEr du mellem 15-16 år? Og vil du gerne have et fritidjob? Så læs mere her. Vi søger både bude og legeguider.

laes mere

Lone skal hjælpe de unge ud i fritidsjob

Lone nb
”Det er så fedt at se, hvordan de unge vokser og udvikler sig, når de får et job. Pludselig er de lige 20 cm højere,” siger Lone, der er Greve Nord Projektets nye frtidsjobvejleder.

laes mere

Beboerportræt: Ghalip er både far og mor

Den gode far Ghalip Awad 2

”Vi lærer mange forskellige ting på fædrekurset, og det er rigtig godt for mig, fordi jeg er alenefar. Der er jo forskel på, hvordan man er mor og far", siger Ghalip Awad.

laes mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2017

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her