Kriminalpræventiv indsats


Problemkompleks

Efter en længere rolig periode har der i Greve Nord indenfor det seneste år været enkelte skyderier og andre kriminelle episoder i området, og politi og gadeteam har registreret et stigende konfliktniveau.
Efter nogle års fravær kom Askerød igen på ghettolisten ved opgørelsen den 1. december 2015. Dette skyldes blandt andet en øget andel af beboere, der er blevet dømt for straffelovsovertrædelser (2,87%, der opgøres som et gennemsnit over to år).

Derudover har en del unge i området en svag tilknytning til skole/uddannelse, beskæftigelse og etablerede fritidstilbud, og samtidig melder Greve Nords skoler samstemmende om store udfordringer med fravær blandt eleverne og en stor andel af elever, der møder op, men ikke er undervisningsparate, har dårlige sociale kompetencer eller andre udfordringer, der vanskeliggør deres skolegang.

Konsekvensen af disse udfordringer er blandt andet, at en del af de unge i perioder er meget synlige i gadebilledet i området – hvilket for nogle beboergrupper er stærkt utryghedsskabende. En del af disse unge har eller risikerer at få tilknytning til kriminelle miljøer.IMG 1722

Formål

Det overordnede formål med indsatsen er at øge trygheden, styrke forældresamarbejdet samt at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Indsatsen er målrettet både de unge og forældrene.

Den boligsociale indsats har en vigtig funktion som supplement til både den politimæssige og kommunale forebyggende indsats, eftersom projektet kan medvirke til at bryde den negative fødekæde og rekrutteringen til de kriminelle miljøer, dels via arbejde med de unge og dels via indsatsen rettet mod forældrene.

For indsatsen rettet mod de unge er formålet at øge trygheden i boligområderne, forebygge kriminalitet og at give boligområdets unge motivation og adgang til meningsfuld fritid, herunder brobygning til fritidstilbud og foreningsliv.

For indsatsen rettet mod forældrene er formålet at styrke forældrenes kompetencer og vidensniveau, så forældrene bliver bedre i stand til at støtte op om og engagere sig positivt i deres børns institutions-, skole- og fritidsliv.
Målet er således at styrke forældresamarbejdet på de lokale institutioner og skoler, at styrke forældrekompetencer og at medvirke til en positiv udvikling for områdets børn og unge.

Samspil med og supplement til kommunens og boligorganisationernes indsats

Helt overordnet vil den kriminalpræventive indsats blive tæt koordineret med den kommunale indsats på området, herunder de kommunale rådgivere og det pædagogiske opsøgende team, Greve Gadeteam, samt indsatsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.
Der vil være løbende sparring om snitflader og samarbejdsmuligheder, hvilket bygger videre på det efterhånden veletableret tværgående samarbejde, der er blevet opbygget de senere år.

Indsatsen vedrørende skolesamarbejder:
Greve Nords boligområder er pt. inddelt i tre skoledistrikter, som pr. august 2017 bliver reduceret til to. Skolerne har forskellig sammensætning af elever og oplever forskellige udfordringer. Tilbagemeldingerne om udfordringer vedr. forældrenes evne til og interesse for at deltage aktivt i deres børns skoleliv er dog ens for alle skolerne. Desværre har skolerne oplevet en meget ringe opbakning og fremmøde blandt forældrene til især forældremøder og temaaftener, der forsøger at ændre den negative spiral.

Greve Nord Projektets indsats vil være et supplement til det forældreorienterede arbejde, der i forvejen varetages af skolerne. Kurser, temamøder og opsøgende indsats i helhedsplanens regi kan være med til at udbygge og styrke forældresamarbejdet i skolerne.
Greve Nord Projektets lokale placering og boligsociale tilbud bevirker, at der ofte er kendskab og relationer til en del af familierne i forvejen, hvilket vil udgøre en effektiv platform for inddragelse og kompetenceudvikling af forældrene.
Indsatsen vil desuden adressere udfordringer vedr. forældresamarbejde og vil således støtte op om Greve Kommunes Dagtilbudspolitik.

foto2I forhold til de unge vil Greve Nord Projektet kunne understøtte en indsats omkring de elever, der har meget fravær og/eller af forskellige årsager mistrives i skolen. Indsatsen tilrettelægges løbende i samarbejde med skolerne og med udgangspunkt i de enkelte unges behov og i tæt dialog med relevante aktører, herunder f.eks. Greve Gadeteam og Familierådgivningen.
Der er på nuværende tidspunkt opbygget et tæt og konstruktivt samarbejde med disse aktører omkring mange af områdets familier, og dette tænkes fortsat og udbygget i denne kontekst.

Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål

- Skolesamarbejder
- Brobygning og understøttelse af fritidstilbud og foreningsliv

Brobygning og understøttelse af fritidstilbud og foreningsliv

I området og blandt både politi, Greve Gadeteam, kommunale fritidstilbud og i foreningslivet er der bred enighed om, at mange af områdets unge mangler meningsfuld fritid. Der er derfor et stort ønske blandt aktørerne om et samarbejde for at skabe bedre brobygning til både kommunale fritidstilbud og foreningsliv, og herunder at sætte fokus på forældreinvolveringen.
pigefodbold2
Der vil derfor være løbende dialog, koordinering og erfaringsudveksling med både de aktører, der har kontakt til børn og unge udenfor fritidstilbud (f.eks. Greve Gadeteam og Familierådgivningen) og med de fritidstilbud og klubber/foreninger, der kunne have interesse for de unge.
Der vil være løbende sparring med kultur- og fritidsområdet i Center for Byråd & Borgerservice og med Fritids- og Idrætssekretariatet.
Greve Nord Projektets lokale placering og manglende myndighedsfunktion øger mulighederne for at skabe en relation, der giver adgang til at arbejde brobyggende med den unge og dennes familie. Greve Nord Projektet kan supplere den kommunale indsats ved at være den lokale aktør, der dels kan lave en håndholdt indsats ift. de unge og dels kan vejlede og motivere forældrene til at prioritere deres børns fritidsliv. På den måde kan indsatsen bidrage til at bygge bro mellem kommunale tilbud og de familier, der ellers kan være svære at nå for det etablerede system.

Læs mere om de andre tre indsatsområder her:

Tryghed og Trivsel

Uddannelse og Beskæftigelse


Forebyggelse og Forældreansvar

Hjælp unge i gang med fritidsjob

teaser

Vi søger frivillige, der har lyst til at hjælpe de unge godt ud på arbejdsmarkedet og blive en del af teamet i den ny opstartede fritidsjobcafé. Er det mon dig?

laes mere

Forældre og børn gik online sammen

logoer png

Der er stor forskel på, hvordan man bruger internettet alt efter, hvor gammel og hvem man er. Derfor havde Greve Nord Projektet og Børns Vilkår inviteret både børn/unge og deres forældre til en fælles temacafé,

laes mere

Fædrekursus er en succes

Faisal faedregruppe maj 2017
På fædrekurset 'Den gode far' lærer fædrene bl.a. om børnenes udvikling, forældreansvar og trivsel i familien, og deltagerne er meget glade for den nye viden og muligheden for at tale frit om tingene.

laes mere

Dagbog fra ferie i Hanstholm

IMG 0912

Se alle billederne fra ferien her og læs mere om beboernes dejlige tur med Dansk Folkehjælp og Greve Nord Projektet.

laes mere

Åben rådgivnings tilbud til alle beboere

vejledning lille

Hver tirsdag og torsdag er der mulighed for åben vejledning for alle beboere. Det kan være om fx børn og familielivet, breve fra kommunen, lægen, Betalingsservice osv., hjælp til NemID, Joblog, ForældreIntra, e-Boks eller helt andre emner. Tidsbestilling er ikke nødvendig.

laes mere

Askerød med i ny film

Askeroed august 2017

Der er sket en stor positiv udvikling i Askerød de seneste år.  Se filmen i artiklen her.

laes mere

Vil du have et fritidsjob?

glade unge folkEr du mellem 15-16 år? Og vil du gerne have et fritidjob? Så læs mere her. Vi søger både bude og legeguider.

laes mere

Lone skal hjælpe de unge ud i fritidsjob

Lone nb
”Det er så fedt at se, hvordan de unge vokser og udvikler sig, når de får et job. Pludselig er de lige 20 cm højere,” siger Lone, der er Greve Nord Projektets nye frtidsjobvejleder.

laes mere

Beboerportræt: Ghalip er både far og mor

Den gode far Ghalip Awad 2

”Vi lærer mange forskellige ting på fædrekurset, og det er rigtig godt for mig, fordi jeg er alenefar. Der er jo forskel på, hvordan man er mor og far", siger Ghalip Awad.

laes mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2017

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her