Kriminalpræventiv indsats


Problemkompleks

Efter en længere rolig periode har der i Greve Nord indenfor det seneste år været enkelte skyderier og andre kriminelle episoder i området, og politi og gadeteam har registreret et stigende konfliktniveau.
Efter nogle års fravær kom Askerød igen på ghettolisten ved opgørelsen den 1. december 2015. Dette skyldes blandt andet en øget andel af beboere, der er blevet dømt for straffelovsovertrædelser (2,87%, der opgøres som et gennemsnit over to år).

Derudover har en del unge i området en svag tilknytning til skole/uddannelse, beskæftigelse og etablerede fritidstilbud, og samtidig melder Greve Nords skoler samstemmende om store udfordringer med fravær blandt eleverne og en stor andel af elever, der møder op, men ikke er undervisningsparate, har dårlige sociale kompetencer eller andre udfordringer, der vanskeliggør deres skolegang.

Konsekvensen af disse udfordringer er blandt andet, at en del af de unge i perioder er meget synlige i gadebilledet i området – hvilket for nogle beboergrupper er stærkt utryghedsskabende. En del af disse unge har eller risikerer at få tilknytning til kriminelle miljøer.IMG 1722

Formål

Det overordnede formål med indsatsen er at øge trygheden, styrke forældresamarbejdet samt at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Indsatsen er målrettet både de unge og forældrene.

Den boligsociale indsats har en vigtig funktion som supplement til både den politimæssige og kommunale forebyggende indsats, eftersom projektet kan medvirke til at bryde den negative fødekæde og rekrutteringen til de kriminelle miljøer, dels via arbejde med de unge og dels via indsatsen rettet mod forældrene.

For indsatsen rettet mod de unge er formålet at øge trygheden i boligområderne, forebygge kriminalitet og at give boligområdets unge motivation og adgang til meningsfuld fritid, herunder brobygning til fritidstilbud og foreningsliv.

For indsatsen rettet mod forældrene er formålet at styrke forældrenes kompetencer og vidensniveau, så forældrene bliver bedre i stand til at støtte op om og engagere sig positivt i deres børns institutions-, skole- og fritidsliv.
Målet er således at styrke forældresamarbejdet på de lokale institutioner og skoler, at styrke forældrekompetencer og at medvirke til en positiv udvikling for områdets børn og unge.

Samspil med og supplement til kommunens og boligorganisationernes indsats

Helt overordnet vil den kriminalpræventive indsats blive tæt koordineret med den kommunale indsats på området, herunder de kommunale rådgivere og det pædagogiske opsøgende team, Greve Gadeteam, samt indsatsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.
Der vil være løbende sparring om snitflader og samarbejdsmuligheder, hvilket bygger videre på det efterhånden veletableret tværgående samarbejde, der er blevet opbygget de senere år.

Indsatsen vedrørende skolesamarbejder:
Greve Nords boligområder er pt. inddelt i tre skoledistrikter, som pr. august 2017 bliver reduceret til to. Skolerne har forskellig sammensætning af elever og oplever forskellige udfordringer. Tilbagemeldingerne om udfordringer vedr. forældrenes evne til og interesse for at deltage aktivt i deres børns skoleliv er dog ens for alle skolerne. Desværre har skolerne oplevet en meget ringe opbakning og fremmøde blandt forældrene til især forældremøder og temaaftener, der forsøger at ændre den negative spiral.

Greve Nord Projektets indsats vil være et supplement til det forældreorienterede arbejde, der i forvejen varetages af skolerne. Kurser, temamøder og opsøgende indsats i helhedsplanens regi kan være med til at udbygge og styrke forældresamarbejdet i skolerne.
Greve Nord Projektets lokale placering og boligsociale tilbud bevirker, at der ofte er kendskab og relationer til en del af familierne i forvejen, hvilket vil udgøre en effektiv platform for inddragelse og kompetenceudvikling af forældrene.
Indsatsen vil desuden adressere udfordringer vedr. forældresamarbejde og vil således støtte op om Greve Kommunes Dagtilbudspolitik.

foto2I forhold til de unge vil Greve Nord Projektet kunne understøtte en indsats omkring de elever, der har meget fravær og/eller af forskellige årsager mistrives i skolen. Indsatsen tilrettelægges løbende i samarbejde med skolerne og med udgangspunkt i de enkelte unges behov og i tæt dialog med relevante aktører, herunder f.eks. Greve Gadeteam og Familierådgivningen.
Der er på nuværende tidspunkt opbygget et tæt og konstruktivt samarbejde med disse aktører omkring mange af områdets familier, og dette tænkes fortsat og udbygget i denne kontekst.

Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål

- Skolesamarbejder
- Brobygning og understøttelse af fritidstilbud og foreningsliv

Brobygning og understøttelse af fritidstilbud og foreningsliv

I området og blandt både politi, Greve Gadeteam, kommunale fritidstilbud og i foreningslivet er der bred enighed om, at mange af områdets unge mangler meningsfuld fritid. Der er derfor et stort ønske blandt aktørerne om et samarbejde for at skabe bedre brobygning til både kommunale fritidstilbud og foreningsliv, og herunder at sætte fokus på forældreinvolveringen.
pigefodbold2
Der vil derfor være løbende dialog, koordinering og erfaringsudveksling med både de aktører, der har kontakt til børn og unge udenfor fritidstilbud (f.eks. Greve Gadeteam og Familierådgivningen) og med de fritidstilbud og klubber/foreninger, der kunne have interesse for de unge.
Der vil være løbende sparring med kultur- og fritidsområdet i Center for Byråd & Borgerservice og med Fritids- og Idrætssekretariatet.
Greve Nord Projektets lokale placering og manglende myndighedsfunktion øger mulighederne for at skabe en relation, der giver adgang til at arbejde brobyggende med den unge og dennes familie. Greve Nord Projektet kan supplere den kommunale indsats ved at være den lokale aktør, der dels kan lave en håndholdt indsats ift. de unge og dels kan vejlede og motivere forældrene til at prioritere deres børns fritidsliv. På den måde kan indsatsen bidrage til at bygge bro mellem kommunale tilbud og de familier, der ellers kan være svære at nå for det etablerede system.

Læs mere om de andre tre indsatsområder her:

Tryghed og Trivsel

Uddannelse og Beskæftigelse


Forebyggelse og Forældreansvar

8,7 mio. kr. til ny erhvervsindsats for unge

Fra fritidsjob til faglært billede 1

 Greve Nord Projeket og Køge har fået en stor millionbevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at få flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse

laes mere

Gratis økonomisk rådgivning

bills

Hver torsdag eftermiddag kan du få gratis økonomisk rådgiving. Få hjælp til at lægge et holdbart budget, få styr på regningerne m.m.

laes mere

Nyt: Åbent hus for alle

Torsdags åbnet hus thors teaser
Hver torsdag fra 13-15 er der åbent hus med kaffe, hygge og brætspil i Beboerhuset i Thors Kvarter 62

laes mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere