Beskæftigelse og Uddannelse


Problemkompleks

Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end på landsplan, hvilket også gør sig gældende i Greve Nord. Her har de ledige ofte en række udfordringer, der står i vejen for at komme i beskæftigelse, såsom et lavt uddannelsesniveau, sociale og familiemæssige udfordringer eller problemer med at mestre hverdagen.
Andelen af ledige i Greve Nord Projektets boligområder er ca. 3 gange så stor som i kommunen som helhed.
Greve Kommune har igennem flere år haft en effektiv beskæftigelsesindsats, hvilket betyder, at restgruppen ofte befinder sig meget langt fra arbejdsmarkedet, og at uddannelsesniveauet i områderne ligeledes er ligeledes meget lavt.

Manglende beskæftigelse og lavt uddannelsesniveau påvirker ikke kun den enkelte beboer, men har også indflydelse på familiens trivsel og økonomiske situation samt beboerens evne til at agere rollemodel overfor familiens børn og støtte dem i deres skolegang m.m.

Områdets skoler og dagtilbud melder samstemmende tilbage om store udfordringer med netop forældrenes manglende forståelse og prioritering af børnenes skolegang og uddannelse.
Da talrige undersøgelser viser, at der er en stærk sammenhæng mellem forældrenes og de unges uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet, er indsatsen vedr. uddannelse og beskæftigelse central i forhold til at bryde den sociale arv.

IP undervisning WEBProjektet har generelt rigtig gode erfaringer med beskæftigelsesindsatsen, og har medvirket kraftigt til, at beskæftigelsen i boligområderne er stigende blandt beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover har projektet de senere år fået gode erfaringer og resultater med specielt tilrettelagte forløb for de grupper, der befinder sig længst fra arbejdsmarkedet (heriblandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har gået hjemme i mange år), og hvor der kan være behov for en helhedsorienteret tilgang for at supplere den kommunale indsats.

Formål

Indsatsen vedr. uddannelse og beskæftigelse er en af de højst prioriterede aktiviteter fra beboerdemokratiet og en indsats, som Greve Nord Projektet har særdeles gode erfaringer med.

Formålet med indsatsen er at øge beskæftigelsen og uddannelsesniveauet i Greve Nord ved at supplere den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor det er relevant. Dette gøres ved at målrette indsatsen mod de grupper af beboere, som kommunens Jobcenter ikke har nogen forpligtelse overfor. Via en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hele beboerens hverdag, er det formålet at bringe disse i uddannelse eller beskæftigelse eller tættere herpå.

Greve Kommune har en effektiv beskæftigelsesindsats og en ledighed under landsgennemsnittet. Det betyder dog, at de borgere, der endnu ikke er i beskæftigelse af den ene eller anden art, ofte befinder sig langt fra arbejdsmarkedet og har multidimensionale problemstillinger, der besværliggør deres indtræden på arbejdsmarkedet. Det gør sig særlig gældende her i Greve Nord.

Målet er at tilbyde frivillig og helhedsorienteret job- og uddannelsesvejledning samt kursusforløb til de beboere, som Jobcenteret ikke har nogen forpligtelse overfor, samt at bringe beboere langt fra arbejdsmarkedet tættere herpå via en helhedsorienteret indsats. Der vil være særligt fokus på udsatte beboere samt beboere med anden etnisk baggrund end dansk.

En del af de borgere, som indsatsen her henvender sig til har yderligere svært ved både at tale, læse og forstå det danske sprog. Derfor tilstræber indsatsen at kunne tilbyde supplerende, frivillig danskundervisning i boligområderne. Tilbuddet henvender sig til beboere, der ikke er
omfattet af de kommunale tilbud på sprogskolen, eller som har behov for supplerende undervisning.Ruby 1

Aktiviteter, der skal bidrage til indfrielse af formål

- Job- og uddannelsesvejledning samt helhedsorienteret generel vejledning
- Kursusforløb – tættere på arbejdsmarkedet
- Danskundervisning

Samspil med og supplement til kommunens og boligorganisationernes indsats

Greve Nord Projektets rolle ift. at bringe beboerne tættere på arbejdsmarkedet, beskæftigelse eller uddannelse vil være forskellig afhængig af, hvilke beboergruppe der er tale om.

Greve Jobcenter har velfungerende tilbud til en stor andel af de borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet. For borgere i denne målgruppe, vil Greve Nord Projektet primært have en basal vejlednings- og brobygningsopgave med det formål at henvise til de kommunale tilbud på området.

En del af disse borgere (som Jobcenteret har tilbud til) har dog af forskellige årsager vanskeligt ved at indgå og navigere i kommunale tilbud og procedurer. For denne gruppe kan Greve Nord Projektet tilbyde et supplement til den kommunale indsats, og med en helhedsorienteret tilgang medvirke til at fjerne de barrierer, der ligger i vejen for deltagelse i kommunale tilbud og/eller konstruktiv kommunikation med Jobcenteret. 

Greve Nord Projektet vil dog primært fokusere på de borgere, som Jobcenteret ikke har en forpligtelse overfor – herunder primært ægtefælleforsørgede kvinder. I forhold til denne målgruppe vil indsatsen både handle om at bringe målgruppen tættere på arbejdsmarkedet og at få dem i uddannelse/beskæftigelse. Indsatsen vil bygge videre på et velfungerende samarbejde og dialog med Greve Jobcenter.

Indsatsen for at højne områdets beboeres beskæftigelse og uddannelsesniveau tilgodeser dermed boligorganisationernes ønske om et øget fokus på integration, både på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet, og supplerer samtidig Greve Kommunes beskæftigelsespolitik, der har som mål at skabe et rummeligt arbejdsmarked med plads til de svageste borgere.

Læs mere om de andre tre indsatsområder her:

Tryghed og Trivsel

Kriminalpræventiv indsats


Forebyggelse og Forældreansvar

Aktiv efterårsferie - masser af nærvær og god stemning

Igen i år inviterede Greve Nord Projektet familier til aktiviteter gennem hele efterårsferien.

Artikle 2 forsiden

Ugen bød på forskellige spændende og hyggelige aktiviteter, - nogle af mere fysisk og udfordrende karakter end andre, men det var naturligvis intet problem for de seje deltagere. 

laes mere 

Fatima arbejder mod corona og tiden

fatima på job

Fatima AlZahra’a Alatraktchi fra Greve Nord knokler stort set i døgndrift for at styrke kampen mod corona.
”Vi arbejder på at udvikle en test, som i løbet af ultrakort tid kan vise, om man har virussen i kroppen. Det er meningen, at man faktisk skal kunne teste sig selv derhjemme,” fortæller Fatima.

laes mere

Ambassadørerne, der samler affald

miljopatrulje1
Ny startet Miljøpatrulje. ”Det virker meget bedre, hvis det er ens ven, der siger: ”Smid lige den pose i skraldespanden, det er ikke godt for miljøet", end hvis det er en voksen.

laes mere

Drenge fra Greve Nord bygger plantekasser

Hver tirsdag og onsdag ankommer syv friske drenge mellem 13-16 år til Greve Nord Projektets træværksted. Klokken er 15.50 og de er allerede iført arbejdstøj og sikkerhedssko, for der er 10 minutter til, at de skal møde på arbejde.

Forside artikel 2

De syv drenge skal på fritidsjob i Greve Nord Projektets nyopstartede træværksted, som har til huse i Arenaskolens sløjdlokaler. Værkstedet har været i gang siden 1. september 2020

laes mere

Danskundervisning - inde og ude, for nye og for nørder

Isabella har været frivillig danskunderviser i Stamhuset i Askerød siden 2017. Da corona kaldte på kreative løsninger, gav hun eneundervisning udendørs i form af ”walk and talks”. Dette var et tilbud, som eleverne syntes, at de lærte meget af. Når hoved og krop bliver aktiveret samtidig, lagres den nye information nemlig bedre i hukommelsen.

laes mere

Open Air var en STOR succes

g

500 børn, unge og voksne satte sig godt til rette på græsset ved Hundige Boldklub, og alle øjne var rettet mod den 72 kvadratmeter store skærm.

laes mere

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere