Beskæftigelse og Uddannelse


Problemkompleks

Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end på landsplan, hvilket også gør sig gældende i Greve Nord. Her har de ledige ofte en række udfordringer, der står i vejen for at komme i beskæftigelse, såsom et lavt uddannelsesniveau, sociale og familiemæssige udfordringer eller problemer med at mestre hverdagen.
Andelen af ledige i Greve Nord Projektets boligområder er ca. 3 gange så stor som i kommunen som helhed.
Greve Kommune har igennem flere år haft en effektiv beskæftigelsesindsats, hvilket betyder, at restgruppen ofte befinder sig meget langt fra arbejdsmarkedet, og at uddannelsesniveauet i områderne ligeledes er ligeledes meget lavt.

Manglende beskæftigelse og lavt uddannelsesniveau påvirker ikke kun den enkelte beboer, men har også indflydelse på familiens trivsel og økonomiske situation samt beboerens evne til at agere rollemodel overfor familiens børn og støtte dem i deres skolegang m.m.

Områdets skoler og dagtilbud melder samstemmende tilbage om store udfordringer med netop forældrenes manglende forståelse og prioritering af børnenes skolegang og uddannelse.
Da talrige undersøgelser viser, at der er en stærk sammenhæng mellem forældrenes og de unges uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet, er indsatsen vedr. uddannelse og beskæftigelse central i forhold til at bryde den sociale arv.

IP undervisning WEBProjektet har generelt rigtig gode erfaringer med beskæftigelsesindsatsen, og har medvirket kraftigt til, at beskæftigelsen i boligområderne er stigende blandt beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover har projektet de senere år fået gode erfaringer og resultater med specielt tilrettelagte forløb for de grupper, der befinder sig længst fra arbejdsmarkedet (heriblandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har gået hjemme i mange år), og hvor der kan være behov for en helhedsorienteret tilgang for at supplere den kommunale indsats.

Formål

Indsatsen vedr. uddannelse og beskæftigelse er en af de højst prioriterede aktiviteter fra beboerdemokratiet og en indsats, som Greve Nord Projektet har særdeles gode erfaringer med.

Formålet med indsatsen er at øge beskæftigelsen og uddannelsesniveauet i Greve Nord ved at supplere den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor det er relevant. Dette gøres ved at målrette indsatsen mod de grupper af beboere, som kommunens Jobcenter ikke har nogen forpligtelse overfor. Via en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hele beboerens hverdag, er det formålet at bringe disse i uddannelse eller beskæftigelse eller tættere herpå.

Greve Kommune har en effektiv beskæftigelsesindsats og en ledighed under landsgennemsnittet. Det betyder dog, at de borgere, der endnu ikke er i beskæftigelse af den ene eller anden art, ofte befinder sig langt fra arbejdsmarkedet og har multidimensionale problemstillinger, der besværliggør deres indtræden på arbejdsmarkedet. Det gør sig særlig gældende her i Greve Nord.

Målet er at tilbyde frivillig og helhedsorienteret job- og uddannelsesvejledning samt kursusforløb til de beboere, som Jobcenteret ikke har nogen forpligtelse overfor, samt at bringe beboere langt fra arbejdsmarkedet tættere herpå via en helhedsorienteret indsats. Der vil være særligt fokus på udsatte beboere samt beboere med anden etnisk baggrund end dansk.

En del af de borgere, som indsatsen her henvender sig til har yderligere svært ved både at tale, læse og forstå det danske sprog. Derfor tilstræber indsatsen at kunne tilbyde supplerende, frivillig danskundervisning i boligområderne. Tilbuddet henvender sig til beboere, der ikke er
omfattet af de kommunale tilbud på sprogskolen, eller som har behov for supplerende undervisning.Ruby 1

Aktiviteter, der skal bidrage til indfrielse af formål

- Job- og uddannelsesvejledning samt helhedsorienteret generel vejledning
- Kursusforløb – tættere på arbejdsmarkedet
- Danskundervisning

Samspil med og supplement til kommunens og boligorganisationernes indsats

Greve Nord Projektets rolle ift. at bringe beboerne tættere på arbejdsmarkedet, beskæftigelse eller uddannelse vil være forskellig afhængig af, hvilke beboergruppe der er tale om.

Greve Jobcenter har velfungerende tilbud til en stor andel af de borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet. For borgere i denne målgruppe, vil Greve Nord Projektet primært have en basal vejlednings- og brobygningsopgave med det formål at henvise til de kommunale tilbud på området.

En del af disse borgere (som Jobcenteret har tilbud til) har dog af forskellige årsager vanskeligt ved at indgå og navigere i kommunale tilbud og procedurer. For denne gruppe kan Greve Nord Projektet tilbyde et supplement til den kommunale indsats, og med en helhedsorienteret tilgang medvirke til at fjerne de barrierer, der ligger i vejen for deltagelse i kommunale tilbud og/eller konstruktiv kommunikation med Jobcenteret. 

Greve Nord Projektet vil dog primært fokusere på de borgere, som Jobcenteret ikke har en forpligtelse overfor – herunder primært ægtefælleforsørgede kvinder. I forhold til denne målgruppe vil indsatsen både handle om at bringe målgruppen tættere på arbejdsmarkedet og at få dem i uddannelse/beskæftigelse. Indsatsen vil bygge videre på et velfungerende samarbejde og dialog med Greve Jobcenter.

Indsatsen for at højne områdets beboeres beskæftigelse og uddannelsesniveau tilgodeser dermed boligorganisationernes ønske om et øget fokus på integration, både på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet, og supplerer samtidig Greve Kommunes beskæftigelsespolitik, der har som mål at skabe et rummeligt arbejdsmarked med plads til de svageste borgere.

Læs mere om de andre tre indsatsområder her:

Tryghed og Trivsel

Kriminalpræventiv indsats


Forebyggelse og Forældreansvar

Hjælp unge i gang med fritidsjob

teaser

Vi søger frivillige, der har lyst til at hjælpe de unge godt ud på arbejdsmarkedet og blive en del af teamet i den ny opstartede fritidsjobcafé. Er det mon dig?

laes mere

Forældre og børn gik online sammen

logoer png

Der er stor forskel på, hvordan man bruger internettet alt efter, hvor gammel og hvem man er. Derfor havde Greve Nord Projektet og Børns Vilkår inviteret både børn/unge og deres forældre til en fælles temacafé,

laes mere

Fædrekursus er en succes

Faisal faedregruppe maj 2017
På fædrekurset 'Den gode far' lærer fædrene bl.a. om børnenes udvikling, forældreansvar og trivsel i familien, og deltagerne er meget glade for den nye viden og muligheden for at tale frit om tingene.

laes mere

Dagbog fra ferie i Hanstholm

IMG 0912

Se alle billederne fra ferien her og læs mere om beboernes dejlige tur med Dansk Folkehjælp og Greve Nord Projektet.

laes mere

Åben rådgivnings tilbud til alle beboere

vejledning lille

Hver tirsdag og torsdag er der mulighed for åben vejledning for alle beboere. Det kan være om fx børn og familielivet, breve fra kommunen, lægen, Betalingsservice osv., hjælp til NemID, Joblog, ForældreIntra, e-Boks eller helt andre emner. Tidsbestilling er ikke nødvendig.

laes mere

Askerød med i ny film

Askeroed august 2017

Der er sket en stor positiv udvikling i Askerød de seneste år.  Se filmen i artiklen her.

laes mere

Vil du have et fritidsjob?

glade unge folkEr du mellem 15-16 år? Og vil du gerne have et fritidjob? Så læs mere her. Vi søger både bude og legeguider.

laes mere

Lone skal hjælpe de unge ud i fritidsjob

Lone nb
”Det er så fedt at se, hvordan de unge vokser og udvikler sig, når de får et job. Pludselig er de lige 20 cm højere,” siger Lone, der er Greve Nord Projektets nye frtidsjobvejleder.

laes mere

Beboerportræt: Ghalip er både far og mor

Den gode far Ghalip Awad 2

”Vi lærer mange forskellige ting på fædrekurset, og det er rigtig godt for mig, fordi jeg er alenefar. Der er jo forskel på, hvordan man er mor og far", siger Ghalip Awad.

laes mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2017

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her