Forebyggelse og forældreansvar


Problemkompleks

Boligområderne i Greve Nord indeholder en stor andel af børnefamilier, som på forskellig vis kan betegnes som udsatte. Boligområdets udfordringer vedr. lav indkomst, lav beskæftigelsesfrekvens, lavt uddannelsesniveau samt en høj andel af beboere med anden etnisk bagrund end dansk gør sig også gældende for områdets børnefamilier.
Dertil kommer, at andelen af enlige forsørgere i området er næsten dobbelt så højt som resten af kommunen. Mange af børnefamilierne er altså kendetegnede ved socioøkonomiske udfordringer, hvilket for en stor dels vedkommende kobles med mangelfuld viden og kompetencer ift. at være forældre.
IMG 1687
Dette underbygges af erfaringerne fra de mere end tusind vejledningssamtaler for beboere, som Greve Nord Projektets vejledere har afholdt i 2015, hvoraf en større andel angik problemer i familierne.
Udfordringerne kommer til udtryk i diverse sammenhænge, men især er det tydeligt, at en stor andel af forældrene i de udsatte familier har vanskeligt ved at magte forældrerollen og dét at støtte op om deres børn/unge. Det viser sig fx i brugen af og kontakten med daginstitutioner, understøttelse af børnenes skolegang, deres fritidsliv, deres uddannelsesvalg, holde de unge fri af kriminalitet og misbrug m.m.
Desuden har en del af forældrene i de udsatte familier i området ringe danskkundskaber, hvilket bevirker en mangelfuld sprogstimulering af familiens børn og en svækket integration for hele familien. Denne problemstilling forstærkes i særlig grad ved manglende anvendelse af dagtilbud, der ellers både ville styrke familiens danskkundskaber, integration samt forståelse for det danske samfund.
De lokale folkeskoler melder samstemmende om store problemer med fravær, adfærdsproblemer, børn der ikke er undervisningsparate og et svært forældresamarbejde. Det billede genkendes i de lokale institutioner, fritids/ungdomsklub og ungdomsskole.

Formål

Formålet med indsatsen er at styrke kompetencerne hos især forældre fra udsatte familier på en række områder, samt at afdække og afhjælpe problematikker i familierne før de vokser sig store. En del af forældrene har et lavt funktionsniveau, og derfor fokuserer indsatsen sig om både brobygning og kapacitetsopbygning, så de bliver i stand til varetage rollen som forældre bedre.
Forældrene skal opkvalificeres og støttes med henblik på at blive en aktiv del af deres børns liv - for på den måde at medvirke til større trivsel og forebygge en negativ udvikling. Greve Kommune har tilbud om familierådgivning, men erfaringen er, at en stor del af de familier, der er i Greve Nord Projektets målgruppe ikke opsøger kommunal hjælp, før deres problemer er særdeles alvorlige og/eller akutte.
cimg0917Derfor vil Greve Nord Projektet også skabe tillid og brobygge mellem forældrene og de etablerede kommunale tilbud.
Målet er at etablere en helhedsorienteret indsats, som via vejledning, oplysning, undervisning og netværksskabende aktiviteter for forældrene kan bidrage til en positiv udvikling, der resulterer i større trivsel og højere kompetenceniveau hos alle familiens medlemmer.
Vejledningen af forældrene skal kunne rumme et bredt udsnit af problematikker, fra børneopdragelse til fritidsvejledning og fra kulturelle/integrationsrelaterede konflikter til rod i økonomien.
Forældrekurser skal supplere vejledningsindsatsen med tilbud om undervisning vedrørende eksempelvis børneopdragelse og kommunikation i familien, understøttelse af børns skolegang eller aktiv integration og medborgerskab.
De netværksskabende aktiviteter, der skal etableres i området, skal kunne bidrage til, at de udsatte familier får udvidet deres personlige, lokale netværk og dermed bliver bedre rustet til fremtidige udfordringer. Håbet er ligeledes, at de opstartede aktiviteter kan videreføres på af frivillige beboere efter projektperiodens ophør.
Aktiviteterne vil blive understøttet af en opsøgende indsats, der kan bidrage til at invitere områdets borgere og familier med til projektets tilbud og sikre, at man når ud til de grupper af borgere, der er svære at nå via traditionelle kommunikationskanaler.

Aktiviteter, der skal bidrage til indfrielse af formål

- Kursusforløb for forældrefastelavn lodret 5
- Familievejledning
- Netværk for børnefamilier

Samspil med og supplement til kommunens og boligorganisationernes indsats

Greve Nord Projektet vil med sin lokale tilstedeværelse, opsøgende tilgang og sit relationsarbejde med de enkelte beboere kunne brobygge til og supplere de kommunale tilbud på forebyggelsesområdet, dog uden at påtage sig kommunale opgaver. Greve Nord Projektets rolle forventes at blive en meget tidlig og forebyggende indsats, hvor projektet samtidig kan fungerer som første binde- og introduktionsled mellem familierne og kommunens eksisterende tilbud.
Gennem vejledningstilbuddene får borgerne en række værktøjer til at mestre eget liv og derved forebygge en række potentielle fremtidige udfordringer.
Greve Nord Projektets indsatser vil blive tæt koordineret med de kommunale tilbud, således at der er en rød tråd og en klar opgave-/rollefordeling, så de enkelte parters ressourcer udnyttes optimalt.

Læs mere om de andre tre indsatsområder her:

Tryghed og Trivsel

Uddannelse og Beskæftigelse


Kriminalpræventiv indsats

 

Hjælp unge i gang med fritidsjob

teaser

Vi søger frivillige, der har lyst til at hjælpe de unge godt ud på arbejdsmarkedet og blive en del af teamet i den ny opstartede fritidsjobcafé. Er det mon dig?

laes mere

Forældre og børn gik online sammen

logoer png

Der er stor forskel på, hvordan man bruger internettet alt efter, hvor gammel og hvem man er. Derfor havde Greve Nord Projektet og Børns Vilkår inviteret både børn/unge og deres forældre til en fælles temacafé,

laes mere

Fædrekursus er en succes

Faisal faedregruppe maj 2017
På fædrekurset 'Den gode far' lærer fædrene bl.a. om børnenes udvikling, forældreansvar og trivsel i familien, og deltagerne er meget glade for den nye viden og muligheden for at tale frit om tingene.

laes mere

Dagbog fra ferie i Hanstholm

IMG 0912

Se alle billederne fra ferien her og læs mere om beboernes dejlige tur med Dansk Folkehjælp og Greve Nord Projektet.

laes mere

Åben rådgivnings tilbud til alle beboere

vejledning lille

Hver tirsdag og torsdag er der mulighed for åben vejledning for alle beboere. Det kan være om fx børn og familielivet, breve fra kommunen, lægen, Betalingsservice osv., hjælp til NemID, Joblog, ForældreIntra, e-Boks eller helt andre emner. Tidsbestilling er ikke nødvendig.

laes mere

Askerød med i ny film

Askeroed august 2017

Der er sket en stor positiv udvikling i Askerød de seneste år.  Se filmen i artiklen her.

laes mere

Vil du have et fritidsjob?

glade unge folkEr du mellem 15-16 år? Og vil du gerne have et fritidjob? Så læs mere her. Vi søger både bude og legeguider.

laes mere

Lone skal hjælpe de unge ud i fritidsjob

Lone nb
”Det er så fedt at se, hvordan de unge vokser og udvikler sig, når de får et job. Pludselig er de lige 20 cm højere,” siger Lone, der er Greve Nord Projektets nye frtidsjobvejleder.

laes mere

Beboerportræt: Ghalip er både far og mor

Den gode far Ghalip Awad 2

”Vi lærer mange forskellige ting på fædrekurset, og det er rigtig godt for mig, fordi jeg er alenefar. Der er jo forskel på, hvordan man er mor og far", siger Ghalip Awad.

laes mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2017

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her