Forebyggelse og forældreansvar


Problemkompleks

Boligområderne i Greve Nord indeholder en stor andel af børnefamilier, som på forskellig vis kan betegnes som udsatte. Boligområdets udfordringer vedr. lav indkomst, lav beskæftigelsesfrekvens, lavt uddannelsesniveau samt en høj andel af beboere med anden etnisk bagrund end dansk gør sig også gældende for områdets børnefamilier.
Dertil kommer, at andelen af enlige forsørgere i området er næsten dobbelt så højt som resten af kommunen. Mange af børnefamilierne er altså kendetegnede ved socioøkonomiske udfordringer, hvilket for en stor dels vedkommende kobles med mangelfuld viden og kompetencer ift. at være forældre.
IMG 1687
Dette underbygges af erfaringerne fra de mere end tusind vejledningssamtaler for beboere, som Greve Nord Projektets vejledere har afholdt i 2015, hvoraf en større andel angik problemer i familierne.
Udfordringerne kommer til udtryk i diverse sammenhænge, men især er det tydeligt, at en stor andel af forældrene i de udsatte familier har vanskeligt ved at magte forældrerollen og dét at støtte op om deres børn/unge. Det viser sig fx i brugen af og kontakten med daginstitutioner, understøttelse af børnenes skolegang, deres fritidsliv, deres uddannelsesvalg, holde de unge fri af kriminalitet og misbrug m.m.
Desuden har en del af forældrene i de udsatte familier i området ringe danskkundskaber, hvilket bevirker en mangelfuld sprogstimulering af familiens børn og en svækket integration for hele familien. Denne problemstilling forstærkes i særlig grad ved manglende anvendelse af dagtilbud, der ellers både ville styrke familiens danskkundskaber, integration samt forståelse for det danske samfund.
De lokale folkeskoler melder samstemmende om store problemer med fravær, adfærdsproblemer, børn der ikke er undervisningsparate og et svært forældresamarbejde. Det billede genkendes i de lokale institutioner, fritids/ungdomsklub og ungdomsskole.

Formål

Formålet med indsatsen er at styrke kompetencerne hos især forældre fra udsatte familier på en række områder, samt at afdække og afhjælpe problematikker i familierne før de vokser sig store. En del af forældrene har et lavt funktionsniveau, og derfor fokuserer indsatsen sig om både brobygning og kapacitetsopbygning, så de bliver i stand til varetage rollen som forældre bedre.
Forældrene skal opkvalificeres og støttes med henblik på at blive en aktiv del af deres børns liv - for på den måde at medvirke til større trivsel og forebygge en negativ udvikling. Greve Kommune har tilbud om familierådgivning, men erfaringen er, at en stor del af de familier, der er i Greve Nord Projektets målgruppe ikke opsøger kommunal hjælp, før deres problemer er særdeles alvorlige og/eller akutte.
cimg0917Derfor vil Greve Nord Projektet også skabe tillid og brobygge mellem forældrene og de etablerede kommunale tilbud.
Målet er at etablere en helhedsorienteret indsats, som via vejledning, oplysning, undervisning og netværksskabende aktiviteter for forældrene kan bidrage til en positiv udvikling, der resulterer i større trivsel og højere kompetenceniveau hos alle familiens medlemmer.
Vejledningen af forældrene skal kunne rumme et bredt udsnit af problematikker, fra børneopdragelse til fritidsvejledning og fra kulturelle/integrationsrelaterede konflikter til rod i økonomien.
Forældrekurser skal supplere vejledningsindsatsen med tilbud om undervisning vedrørende eksempelvis børneopdragelse og kommunikation i familien, understøttelse af børns skolegang eller aktiv integration og medborgerskab.
De netværksskabende aktiviteter, der skal etableres i området, skal kunne bidrage til, at de udsatte familier får udvidet deres personlige, lokale netværk og dermed bliver bedre rustet til fremtidige udfordringer. Håbet er ligeledes, at de opstartede aktiviteter kan videreføres på af frivillige beboere efter projektperiodens ophør.
Aktiviteterne vil blive understøttet af en opsøgende indsats, der kan bidrage til at invitere områdets borgere og familier med til projektets tilbud og sikre, at man når ud til de grupper af borgere, der er svære at nå via traditionelle kommunikationskanaler.

Aktiviteter, der skal bidrage til indfrielse af formål

- Kursusforløb for forældrefastelavn lodret 5
- Familievejledning
- Netværk for børnefamilier

Samspil med og supplement til kommunens og boligorganisationernes indsats

Greve Nord Projektet vil med sin lokale tilstedeværelse, opsøgende tilgang og sit relationsarbejde med de enkelte beboere kunne brobygge til og supplere de kommunale tilbud på forebyggelsesområdet, dog uden at påtage sig kommunale opgaver. Greve Nord Projektets rolle forventes at blive en meget tidlig og forebyggende indsats, hvor projektet samtidig kan fungerer som første binde- og introduktionsled mellem familierne og kommunens eksisterende tilbud.
Gennem vejledningstilbuddene får borgerne en række værktøjer til at mestre eget liv og derved forebygge en række potentielle fremtidige udfordringer.
Greve Nord Projektets indsatser vil blive tæt koordineret med de kommunale tilbud, således at der er en rød tråd og en klar opgave-/rollefordeling, så de enkelte parters ressourcer udnyttes optimalt.

Læs mere om de andre tre indsatsområder her:

Tryghed og Trivsel

Uddannelse og Beskæftigelse


Kriminalpræventiv indsats

 

8,7 mio. kr. til ny erhvervsindsats for unge

Fra fritidsjob til faglært billede 1

 Greve Nord Projeket og Køge har fået en stor millionbevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at få flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse

laes mere

Gratis økonomisk rådgivning

bills

Hver torsdag eftermiddag kan du få gratis økonomisk rådgiving. Få hjælp til at lægge et holdbart budget, få styr på regningerne m.m.

laes mere

Nyt: Åbent hus for alle

Torsdags åbnet hus thors teaser
Hver torsdag fra 13-15 er der åbent hus med kaffe, hygge og brætspil i Beboerhuset i Thors Kvarter 62

laes mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere