Forebyggelse og forældreansvar


Problemkompleks

Boligområderne i Greve Nord indeholder en stor andel af børnefamilier, som på forskellig vis kan betegnes som udsatte. Boligområdets udfordringer vedr. lav indkomst, lav beskæftigelsesfrekvens, lavt uddannelsesniveau samt en høj andel af beboere med anden etnisk bagrund end dansk gør sig også gældende for områdets børnefamilier.
Dertil kommer, at andelen af enlige forsørgere i området er næsten dobbelt så højt som resten af kommunen. Mange af børnefamilierne er altså kendetegnede ved socioøkonomiske udfordringer, hvilket for en stor dels vedkommende kobles med mangelfuld viden og kompetencer ift. at være forældre.
IMG 1687
Dette underbygges af erfaringerne fra de mere end tusind vejledningssamtaler for beboere, som Greve Nord Projektets vejledere har afholdt i 2015, hvoraf en større andel angik problemer i familierne.
Udfordringerne kommer til udtryk i diverse sammenhænge, men især er det tydeligt, at en stor andel af forældrene i de udsatte familier har vanskeligt ved at magte forældrerollen og dét at støtte op om deres børn/unge. Det viser sig fx i brugen af og kontakten med daginstitutioner, understøttelse af børnenes skolegang, deres fritidsliv, deres uddannelsesvalg, holde de unge fri af kriminalitet og misbrug m.m.
Desuden har en del af forældrene i de udsatte familier i området ringe danskkundskaber, hvilket bevirker en mangelfuld sprogstimulering af familiens børn og en svækket integration for hele familien. Denne problemstilling forstærkes i særlig grad ved manglende anvendelse af dagtilbud, der ellers både ville styrke familiens danskkundskaber, integration samt forståelse for det danske samfund.
De lokale folkeskoler melder samstemmende om store problemer med fravær, adfærdsproblemer, børn der ikke er undervisningsparate og et svært forældresamarbejde. Det billede genkendes i de lokale institutioner, fritids/ungdomsklub og ungdomsskole.

Formål

Formålet med indsatsen er at styrke kompetencerne hos især forældre fra udsatte familier på en række områder, samt at afdække og afhjælpe problematikker i familierne før de vokser sig store. En del af forældrene har et lavt funktionsniveau, og derfor fokuserer indsatsen sig om både brobygning og kapacitetsopbygning, så de bliver i stand til varetage rollen som forældre bedre.
Forældrene skal opkvalificeres og støttes med henblik på at blive en aktiv del af deres børns liv - for på den måde at medvirke til større trivsel og forebygge en negativ udvikling. Greve Kommune har tilbud om familierådgivning, men erfaringen er, at en stor del af de familier, der er i Greve Nord Projektets målgruppe ikke opsøger kommunal hjælp, før deres problemer er særdeles alvorlige og/eller akutte.
cimg0917Derfor vil Greve Nord Projektet også skabe tillid og brobygge mellem forældrene og de etablerede kommunale tilbud.
Målet er at etablere en helhedsorienteret indsats, som via vejledning, oplysning, undervisning og netværksskabende aktiviteter for forældrene kan bidrage til en positiv udvikling, der resulterer i større trivsel og højere kompetenceniveau hos alle familiens medlemmer.
Vejledningen af forældrene skal kunne rumme et bredt udsnit af problematikker, fra børneopdragelse til fritidsvejledning og fra kulturelle/integrationsrelaterede konflikter til rod i økonomien.
Forældrekurser skal supplere vejledningsindsatsen med tilbud om undervisning vedrørende eksempelvis børneopdragelse og kommunikation i familien, understøttelse af børns skolegang eller aktiv integration og medborgerskab.
De netværksskabende aktiviteter, der skal etableres i området, skal kunne bidrage til, at de udsatte familier får udvidet deres personlige, lokale netværk og dermed bliver bedre rustet til fremtidige udfordringer. Håbet er ligeledes, at de opstartede aktiviteter kan videreføres på af frivillige beboere efter projektperiodens ophør.
Aktiviteterne vil blive understøttet af en opsøgende indsats, der kan bidrage til at invitere områdets borgere og familier med til projektets tilbud og sikre, at man når ud til de grupper af borgere, der er svære at nå via traditionelle kommunikationskanaler.

Aktiviteter, der skal bidrage til indfrielse af formål

- Kursusforløb for forældrefastelavn lodret 5
- Familievejledning
- Netværk for børnefamilier

Samspil med og supplement til kommunens og boligorganisationernes indsats

Greve Nord Projektet vil med sin lokale tilstedeværelse, opsøgende tilgang og sit relationsarbejde med de enkelte beboere kunne brobygge til og supplere de kommunale tilbud på forebyggelsesområdet, dog uden at påtage sig kommunale opgaver. Greve Nord Projektets rolle forventes at blive en meget tidlig og forebyggende indsats, hvor projektet samtidig kan fungerer som første binde- og introduktionsled mellem familierne og kommunens eksisterende tilbud.
Gennem vejledningstilbuddene får borgerne en række værktøjer til at mestre eget liv og derved forebygge en række potentielle fremtidige udfordringer.
Greve Nord Projektets indsatser vil blive tæt koordineret med de kommunale tilbud, således at der er en rød tråd og en klar opgave-/rollefordeling, så de enkelte parters ressourcer udnyttes optimalt.

Læs mere om de andre tre indsatsområder her:

Tryghed og Trivsel

Uddannelse og Beskæftigelse


Kriminalpræventiv indsats

 

Nu kan vi selv cykle!

afslutning 9

Snart kan de fem damer fra cykelkurset sætte sig op på cyklerne og køre ud i det blå. Noget de aldrig havde troet, at de skulle lære.

laes mere

Tryghedscirklen: En hjælp forældrene i Greve Nord

babyfødder

”Jeg kan mærke, at det har gjort en forskel for os i min familie. Vi har færre konflikter, og jeg er blevet bedre til at håndterer dem, når de kommer,” fortæller en af deltagerne på Tryghedscirklen kurset Sarah.

laes mere

Freja og Karina hjælper de unge

teaser lektiecafe
”Jeg er glad for, hvis jeg kan lære dem noget, som de kan bruge i deres skoleliv. Det betyder meget, at man kan være med til at gøre en forskel,” siger Karina, der sammen med sin "medlæreinde" Freja er frivillige i lektiecafeen i Gersagerparken.

laes mere

Flotte nabo-haver på vej

nabohaver clipart
Vi skal have anlagt nye, flotte nabo-haver i Thors Kvarter og Askerød, og alle er velkomne til at være med. Snup vandkanden og vær med!

laes mere

Ferhad og Christian er en mentor-succes

ferhad teaser

”Jeg kan rigtig godt lide Christian. Han hjælper mig, når der er ting, jeg ikke kan finde ud af med skolen eller arbejdet. Så skriver jeg til Christian, for ham stoler jeg på,” fortæller Ferhad fra Valhals Kvarter.

laes mere

 

Åben og gratis rådgivning

vejledningHver tirsdag og torsdag er der åben rådgivning i Askerød kl. 10-12 (tirsdag) og 15-16 (torsdag). Kom forbi og få vejledning om det, du har spørgsmål til.

laes mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her