Om Integrations Pionererne


Integrations Pionererne er et integrations- og rollemodelskursus forløb for de nydanske mødre i Greve Nord. Formålet har været at give kvinderne ny og dybdegående viden om det danske samfund og kultur samt en række værktøjer til, hvordan de kan implementere den viden i deres dagligdag, så de kan skabe et endnu bedre liv for sig selv og deres familier

Integrations Pionererne har været et sideløbende projekt i den boligsociale indsats i Greve Nord området fra efteråret 2015. Projektet har vist virkelig gode resultater og stor udvikling hos de kvinder, der har været tilknyttet.
Herunder kan du få et indblik i, hvilke metodiske tilgange der er brugt i kurset, hvad undervisningen reelt har indeholdt og hvilke resultater, der er kommet ud af projektet.

Du kan også læse en række artikler, der er skrevet om projektet længere nede i artiklen.
dametur4

Integrations Pionererne

I slutningen af august 2015 startede det nye kursusforløb ’Integrations Pionererne’ op som en del af Greve Nord Projektet. Projektet har til formål at styrke integrationen af børn og unge, der vokser op i to-sprogede familier og sikre dem de bedst mulige forudsætninger for at begå sig i det danske samfund. Det ville man gøre ved at uddanne mødrene, så de kan hjælpe deres børn med at bryde den eventuelle negative sociale arv og kontrol.
Det 12 uger lange kursus indeholder undervisning indenfor temaerne sundhed, familieliv og samfundet, og kvinderne bliver bl.a. undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og forældrerollen, krop og psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark.
Kurset består af undervisning og debat og afvikles af Greve Nord Projektet i samarbejde med oplægsholdere fra bl.a. Greve Rusmiddelcenter, Gadeteamet og Sundhedsformidlerne.

webtyrkiskhold1I løbet af projektperioden har to hold på 10-15 deltagere af henholdsvis tyrkiske og arabiske mødre, gennemgået et kursusforløbet med en række eksterne oplægsholdere, der har undervist deltagerne i emner indenfor temaerne: Sundhed, Familie & Samfund samt Børn & Unge.
To af Greve Nord Projektets faste medarbejdere har også været gennemgående på kurserne. Det samme var flere af de lokale sundhedsformidlere, hvilket projektet har stor glæde af både ift. rekkruttering af deltagere samt tolkning.
Projektperiode: august 2015 - juni 2016

Resultater og erfaringer:

Først og fremmest skal man betragte deltagernes kontinuerlige deltagelse som et særdeles positivt resultat. Gennemførelsesprocenten på de to afsluttede hold har været på hhv. 100% og 80%. Målgruppen er borgere, der normalt kan være svære at fastholde i undervisningsforløb i længere tid. To ud af tre hold har været særdeles mødestabile – det sidste hold måtte nedlægges grundet svingende fremmøde.

Dernæst kan man på baggrund af deltagernes egne anonyme evalueringer af kurset se, at der har været meget stor tilfredshed omkring kursets opbygning, emner m.m. Pt. foreligger der endnu kun evalueringer fra det første hold, den arabisktalende gruppe. Her svarede samtlige kvinder, at de har fået meget større viden om deres egen og familiens sundhed (kost, sunde vaner, motion m.m.), og at de alle vil dele denne viden med andre i deres netværk. Ligeledes har ti af de 16 deltagere svaret, at deres viden om hvordan familiens kultur og traditioner kan kombineres med dansk kultur og traditioner er blevet meget større, mens de restende seks deltagere påpeger, at deres viden er blevet lidt større.

Vigtigt er det desuden at bemærke, at hovedparten af deltagerne svarer, at de allerede har ændret vaner på en lang række områder og samtlige 16 deltagere giver udtryk for, at de gerne vil bidrage med at sprede deres nye viden til deres netværk blandt andre nydanske familier.

Resultaterne på den lange bane kan selvsagt være svære at forudse så kort tid efter projektafslutningen. Da kurset er et integrations- og rollemodelskursus, der skal hjælpe kvinderne, deres familier og netværk bedre ind i det danske samfund, vil dele af afkastet først komme til udtryk senere i fx mere vellykket skole/hjem samarbejde, færre konflikter i hjemmene, højere stemmeprocent osv. Integrations Pionererne er primært finansieret af (det tidligere) Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
dametur1I både den nuværende og den kommende projektperiode arbejdes der videre med undervisningsmetoderne og kursusforløb for forældre i Greve Nord, således at de gode erfaringer vil blive anvendt bedst muligt, selvom den ekstern finansiering er afsluttet.

Målgruppe:

Målgruppen for projektet var nydanske mødre fra lokalområdet. Formålet med at tilbyde dette kursusforløb til mødrene er at uddanne en gruppe af stærke, lokale rollemodeller med anden etnisk herkomst end dansk. Mødrene er udvalgt som målgruppe, fordi de ofte har en særlig rolle i deres familier, derfor er det vigtigt, at det er dem, der får den grundige introduktion til, hvordan det foregår i Danmark. Dermed kan de bruge deres nye viden fra kurset i deres egen familie og hjælpe deres børn igennem nogle af de integrations-problematikker, som de selv har stået overfor. Samtidig er det i høj grad mødrene i familierne, der netværker med hinanden. Derved kan de uddannede Integration Pionere være rollemodeller og give deres nye viden
videre til de andre mødre, og på den måde sprede indsatsen endnu længere ud til de beboergrupper, der
ellers er svære at få kontakt med.
Målgruppen har været delt op i tre hold: et arabisktalende, et pakistansk/urdutalende samt et tyrkisktalende hold. Opdelingen giver mening ift. målretning af kursusindhold, oplægsholdere og tolkning, men også ift. at ramme bredt ud i de forskellige befolknings- og netværksgrupper, der bor i området.
Diplom 4

Udvalgte aktiviteter:

Undervisning: To gange ugentligt har der været undervisning for hele gruppen, hvor kvinderne bl.a. bliver undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og forældrerollen, krop og psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark. Oplægsholderne er bl.a. sundhedsplejersker, kommunens Gadeteam, Center for Børn og Familier og flere lokale rollemodeller.
Debat og refleksion: Efter hver undervisning er der debat i gruppen over dagens tema. Her reflekterer kvinderne sammen over, hvad de har lært, hvordan de kan bruge det i deres familie, hvilke udfordringer de er stødt på omkring emnet, samt hvilke løsningsforslag der er. Kvinderne er generelt rigtig gode til at støtte og vejlede hinanden og bruger ofte sig selv og familien som eksempler – både når situationen er positiv og negativ.
Individuelle samtaler: I kursusplanen var der indlagt timer til individuel rådgivning til de kvinder, der ikke havde lyst til at tale om egne udfordringer og problemstillinger i gruppen. Det har dog vist sig ikke at være nødvendigt, da samtlige deltagere er gået meget åbent ind i debatten, og der blev hurtigt skabt stor tillid i gruppen. Der er derfor kun brugt to individuelle rådgivningstimer på det første hold og ligeledes ganske få på det andet.
Ekskursioner: Som en del af integrationskurset var kvinderne bl.a. en tur på Klub Godset og på Greve Museum med en rundvisning i udstillingen om Greves udvikling samt i den særlige Askerød
udstilling. Kvinderne har også været en tur inde i København, hvor de bl.a. besøgte Folketinget og så Folketingssalen, men det var også på besøg på fristaden Christania, hvor de fik en guidet tur rundt på det gamle kaserne område. Turne skabte grobund for gode spørgsmål og overvejelser hos kvinderne, særligt omkring udviklingen i kvinde og moderrollen gennem tiden, men også omkring demokrati og medborgerskab.IMG 2324

Diplomoverrækkelse hos borgmesteren:
Begge hold kunne fejre deres afslutning af kurset på fineste vis sammen med Greves Borgmester, Pernille Beckmann. Hun inviterede dem på besøg i Byrådssalen på Rådhuset, hvor hun holdt en tale om kvinderettigheder, muligheder og ikke mindst ansvaret for at give sine børn den bedste opvækst og vilkår. Herefter gik turen op på borgmesterkontoret, hvor kvinderne hver fik overrakt et diplom på deres gennemførelse af kurset. Besøget på Rådhuset og mødet med borgmesteren var en stor oplevelse for alle kvinderne, og flere af dem har siden nævnt det som et særdeles positivt minde, der ser tilbage på med stolthed og glæde.

Mere om Integrations PionererneDiplom 3

Integrations Pionererne fik ros og diplomer af borgmesteren, 2016

De tyrkiske mødre på skolebænken, 2016

Kvindetur til Christania og Christiansborg
, 2016

Integrations Pionererne giver kurset topkarakterer, 2016

Borgmesteren roser Integrations Pionererne, 2015

Portræt: Hanan: Det er vigtigt, at man kan tale med sine børn om alt
, 2015

Mødrene er Integrations Pionerer, 2015

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere