Medarbejderportræt

Martin: Jeg får energi, når jeg kan se, at samarbejdet virker. Det er her, vi sammen rykker noget


Martin har vidst i rigtig mange år, at han gerne vil arbejde med børn og unge. I dag er han børne- og unge medarbejder i Greve Nord Projektet

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Siden han blev udlært pædagog for 10 år, har Martin Stærk Hansen vidst, at han gerne vil være med til at gøre en forskel for de børn og unge, der af den ene eller anden årsag er havnet skævt i systemet. Men Martin tror ikke, at den eneste vej til målet er ved at ændre på hvert enkelt ung og deres individuelle situation. I stedet tror han på, at det i højere grad handler om at ændre på den måde som de forskellige parter samarbejder.
”Når et barn eller et ungt menneske bliver en del af det kommunale system, er der rigtig mange parter i spil. Skole, fritidsordning, evt. sagsbehandlere og andre fagfolk fra kommunen og endda måske også et boligselskab, hvis vedkommende er over 18 år og er flyttet hjemmefra. Det er rigtig mange forskellige instanser, der hver især har deres sag med den unge og gerne vil have den unge til at ændre sig. Men hvad nu, hvis man vendte det hele om? Og sagde: Hvordan kan vi bedre samarbejde og ændre vores praksis for, at den her person kan rykke og nå de tættere på de mål, vi har sat for vedkommende?,” siger han, og forklarer videre:Martin1
”De børn og unge, der har behov for ekstra opmærksomhed, har jo ofte nogle forudsætninger, der gør, at de er havnet her. Og tendenserne er de samme for langt de fleste af dem. Så hvis systemet og parterne kunne blive bedre til at samarbejde på tværs af faggrupper og optimere den samlede indsats, der skal til for at hjælpe de her børn og unge, så kunne man hjælpe mange flere. Det handler om at tænke mere helhedsorienteret. Hvis et barn eller en ung fx er svær at fastholde i skolen og ikke kan tage en uddannelse, er der så andre hjælpemidler og parter, der skal i spil end udelukkende skolen selv? Det kan fx være et idrætsfritidstilbud eller netop en boligsocialindsats som os,” understreger han.

Troen på et bedre output

Martin startede som Børne- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet d. 1. september, og han har glædet sig til at komme i gang. For i den nye helhedsplan er netop samarbejder på tværs et af de bærende elementer. Ift. indsatsen omkring områdets børn og unge skal Greve Nord Projektet bl.a. samarbejde med kommunen (skoler, gadeteamet, klubber, daginstitutioner, fritidsordninger, Familiecenteret, Sundhedsplejen m.m.) de lokale fritidstilbud og foreningslivet, politiet, boligorganisationerne m.m.
”Jeg får min energi af at være med til at skabe samarbejder og se, hvordan de giver et bedre udfald og resultater. Når alle kan se, at der er en større mening med, at vi samarbejder om at nå et fælles mål. Når alle ”smider noget i puljen” i troen på, at det giver et bedre output i længden. Så måske er det personaletimer at bruge lige nu og her på noget, som man ikke lige kan se effekten af, men alligevel har alle troen på, at det kan betale sig i den lange ende. Det synes jeg, er fedt!”, fortæller han entusiastisk.
”Det handler om at bruge ressourcerne rigtigt, og det kan bl.a. ske gennem bedre overlevering mellem parterne med et formål i sidste ende at styrke borgeren, så vedkommende kan klare sig selv,” fortsætter han.

På døgninstitutionen, bag skrivebordet, på gaden

Troen på at de tværfaglige samarbejder, er vejen frem, er ikke bare opstået hos Martin fra den ene dag til den anden. Gennem sine forskellige job har han ved selvsyn konstateret, hvor vigtige samarbejder og klare spilleregler mellem parterne er for at kunne hjælpe og rykke de børn og unge, der har behov for skub, vejledning og støtte. Han har arbejdet i voksenenheden i Børne og Familieteamet i Københavns Kommune, hvor han bl.a. arbejde med at lære udsatte unge at flytte hjemmefra, skabe en tilværelse, få et arbejde og få en almindelig hverdag op at køre. Han har også været kontaktperson for en række børn og unge, hvor han er kommet helt tæt på dem og familiernes udfordringer, og han har arbejdet på en døgninstitution for unge mellem 13-18 år.
dorthe og martinMeget af Martins erfaring har han også opsamlet på gaden i bogstavelig forstand, da han har været gadeplansmedarbejder i København i mange år. Her har han også mødt en del af de unge, som kommunen ellers kan have meget svært ved at nå ud til. Han har derfor masser af både praktisk og ”skrivebords” erfaring i at arbejde med både børnene og de unge, men også med de mange forskellige faggrupper og instanser, der alle har hver deres rolle i et udsat barn eller ungs liv.
”Jeg synes specielt, at det er overgangen mellem barn og voksen, der er interessant og meget vigtig at arbejde med. Her sker så meget i den unges liv. Bare fordi man fylder 18, er det jo ikke ens betydende med, at man er en ansvarlig voksen af sind, sin måde at opfatte verden på og i sine handlemønstre. Men ifølge lovgivningen er du voksen, og så er der helt andre regler, krav og forudsætninger, som du skal leve op til. Det er ligesom en ny ”kasse”, du ryger over i også ift., hvem der har ansvaret for dig i det kommunale system. Derfor er der stort udviklingspotentiale for mere effektfulde og optimale samarbejder på tværs i netop denne periode, der ville kunne hjælpe rigtig mange unge, der har det svært,” forklarer Martin.

En boligsocial visitator

En dag poppede der et spændende jobopslag op hos Martin. Jobopslaget var omkring en stilling som børne- og ungemedarbejder i en boligsocial indsats i Greve Nord, og det tiltalte Martin.
”Jeg havde behov for at komme ud og arbejde med faget på en anden måde, hvor der var videre rammer til at tænke mere frit. Derfor søgte jeg jobbet i Greve Nord Projektet. Jeg kan godt lide den måde, der arbejdes helhedsorienteret med familierne og borgene. Mens forældrene deltager på et forældrekursus, kan jeg hjælpe den unge med nogle andre ting. På den måde får vi løftet hele familien mere og giver dem bedre forudsætninger for at klare sig bedre alle sammen,” siger han.
Samtidig er Projektets rolle som koordinator og facilitator for det øgede samarbejde mellem kommunen, boligselskaberne, politiet, lokalområdet m.m. noget af det, der fik Martin til tasterne og skrive en ansøgning.
”Som boligsocialmedarbejder i et område har du en helt særlig rolle og ansvar. Du bliver en slags visitator mellem borgerne og kommunen, og rollen går begge veje. Dels kan vi hjælpe kommunen med en kontakt til de borgere, de ellers ville stå meget langt fra og give dem nogle muligheder for at udvikle en bedre kontakt til borgerne. Men vores rolle er også at klæde borgene på til at komme i kontakt med kommunen. Nogle af dem ved simpelthen ikke, hvor de skal henvende sig, mens det for andre er et mistillidsforhold, der afholder dem fra at kontakte de rette instanser. Vi skal støtte begge parter,” siger han.

Vi arbejder for at gøre os selv arbejdsløse

Selvom Martin tror meget på, at samarbejder på et højere niveau kan løse en del, er han også enig i at den individuelt relationsbaserede indsats også har store fordele og kan hjælpe.
”Der er masser af eksempler på, hvor en stærk og længerevarende relation til en voksen støtte kan hjælpe en ung. Ingen tvivl om det,” nikker han.Martin2
Men for ham er det vigtigt, at det ikke er ham eller en anden medarbejder, der ”forsvinder” efter en vis periode, fx en sagsbehandler, som relationen knyttes til. Han mener, at det handler om at hjælpe barnet eller den unge ud i nogle andre og blivende relationer, der ikke på samme måde er tidsbegrænsede af helhedsplaner, kommunale aldersopdelinger m.m.
”Det kan være til en voksen i den lokale sportsklub eller forening eller en anden, der har mulighed for at være der over længere sigt,” siger han og uddyber:
”Når man arbejder i et boligsocialt projekt, så handler det jo om at styrke borgerne og området nok til, at der ikke længere er behov for en indsats. Vi arbejder for at gøre os selv arbejdsløse,” smiler han.

Du kan bl.a. møde Martin i Aktivitetshuset, hvor han har fået et kontor, men han vil også være at møde i beboerhuset i Thors Kvarter 62 og rundt omkring i området.
”Jeg glæder mig jo til at møde folk. Både vores samarbejdspartnere, men naturligvis også alle beboerne i området. Så kom endelig ind og sig hej, så giver jeg gerne en kop kaffe,” siger han.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere