Helhedsplanen for Greve Nord Projektet 2016-2020


D. 1. september 2016 startede den tredje projektperiode af Greve Nord Projektet. Her kan du læse om projektperiodens indsatsormåder og formål

Greve Nord Projektet vil i de kommende fire år beskæftige sig med følgende fire indsatsområder:
- Tryghed og Trivsel
- Kriminalpræventiv Indsats
- Beskæftigelse og Uddannelse
- Forebyggelse og Forældreansvar

Dermed arbejder vi indenfor alle fire af de indsatsområder, som Landsbyggefonden har defineret ift. de boligsociale indsatser. Herunder finder du en kort gennemgang af formålet for hvert enkelt indsatsområde, samt muligheden for at læse en længere beskrivelse af indsatsernes problemkomplekser, aktiviteter, samspil med den eksisterende indsats, de indgåede delaftaler m.m.
billedecollage
Greve Nord Projektet dækker over de tre boligområder: Gersagerparken, Gudekvartererne & Klyngen samt Askerød, og alle tiltag og indsatser søger og bygger på samarbejde med områdets eksisterende ressourcer og indsatser. Derfor er der for hvert enkelt indsatsområde indgået en delaftale med en række lokale og kommunale parter, der skal sikre den bedst mulige udvikling, støtte og koordinerede indsats for området og beboere.

Indsats 1: Tryghed og Trivsel

Formålet med indsatsen er at øge trygheden og den sociale integration for alle beboerne i boligområderne.
På individniveau vil indsatsen foregå via en indsats omkring nogle af de mest udsatte beboergrupper, som også kan have en utryghedsskabende adfærd i boligområderne, samt indsatser vedr. netværksdannelse, så beboerne kan lærer hinanden bedre at kende.
På områdeniveau vil indsatsen foregå via netværksopbygning, styrkelse af sammenhængskraft og social kapital samt positiv profilering om området via tværgående kulturarrangementer og strategisk kommunikation.
Målet er at etablere rummelige mødesteder for beboerne og tværgående samarbejder omkring de udsatte grupper samt at opkvalificere driften til at håndtere disse beboere bedre.

Læs mere om indsatsen her
Læs den beskrivende delaftale her

Indsats 2: Kriminalpræventiv indstats

Formålet med indsatsen er at øge trygheden, styrke forældresamarbejdet samt at forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. Indsatsen er målrettet både de unge og forældrene.
Den boligsociale indsats har en vigtig funktion som supplement til både den politimæssige og kommunale forebyggende indsats, eftersom projektet kan medvirke til at bryde den negative fødekæde og rekrutteringen til de kriminelle miljøer, dels via arbejde med de unge og dels via indsatsen rettet mod forældrene.

For indsatsen rettet mod de unge er formålet at øge trygheden i boligområderne, forebygge kriminalitet og at give boligområdets unge motivation og adgang til meningsfuld fritid, herunder brobygning til fritidstilbud og foreningsliv.
For indsatsen rettet mod forældrene er formålet at styrke forældrenes kompetencer og vidensniveau, så forældrene bliver bedre i stand til at støtte op om og engagere sig positivt i deres børns institutions-, skole- og fritidsliv.
Målet er således at styrke forældresamarbejdet på de lokale institutioner og skoler, at styrke forældrekompetencer og at medvirke til en positiv udvikling for områdets børn og unge.

Læs mere om indsatsen her
Læs den beskrivende delaftale her

KD5Indsats 3: Beskæftigelse og uddannelse

Formålet med indsatsen er at øge beskæftigelsen og uddannelsesniveauet i Greve Nord ved at supplere den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor det er relevant. Dette gøres ved at målrette indsatsen mod de grupper af beboere, som kommunens Jobcenter ikke har nogen forpligtelse overfor. Via en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hele beboerens hverdag, er det formålet at bringe disse i uddannelse eller beskæftigelse eller tættere herpå.

Greve Kommune har en effektiv beskæftigelsesindsats og en ledighed under landsgennemsnittet. Det betyder dog, at de borgere, der endnu ikke er i beskæftigelse af den ene eller anden art, ofte befinder sig langt fra arbejdsmarkedet og har multidimensionale problemstillinger, der besværliggør deres indtræden på arbejdsmarkedet. Det gør sig særlig gældende her i Greve Nord.

Målet er at tilbyde frivillig og helhedsorienteret job- og uddannelsesvejledning samt kursusforløb til de beboere, som Jobcenteret ikke har nogen forpligtelse overfor, samt at bringe beboere langt fra arbejdsmarkedet tættere herpå via en helhedsorienteret indsats. Der vil være særligt fokus på udsatte beboere samt beboere med anden etnisk baggrund end dansk.

Læs mere om indsatsen her
Læs den beskrivende delaftale her


Indsats 4: Forebyggelse og forældreansvar

Formålet med indsatsen er at styrke kompetencerne hos især forældre fra udsatte familier på en række områder, samt at afdække og afhjælpe problematikker i familierne før de vokser sig store. En del af forældrene har et lavt funktionsniveau, og derfor fokuserer indsatsen sig om både brobygning og kapacitetsopbygning, så de bliver i stand til varetage rollen som forældre bedre.
Forældrene skal opkvalificeres og støttes med henblik på at blive en aktiv del af deres børns liv for på den måde at medvirke til større trivsel og forebygge en negativ udvikling. Greve Kommune har tilbud om familierådgivning, men erfaringen er, at en stor del af de familier, der er i Greve Nord Projektets målgruppe ikke opsøger kommunal hjælp, før deres problemer er særdeles alvorlige og/eller akutte.
Derfor vil Greve Nord Projektet også skabe tillid og brobygge mellem forældrene og de etablerede kommunale tilbud.
Målet er at etablere en helhedsorienteret indsats, som via vejledning, oplysning, undervisning og netværksskabende aktiviteter for forældrene kan bidrage til en positiv udvikling, der resulterer i større trivsel og højere kompetenceniveau hos alle familiens medlemmer.

Læs mere om indsatsen her
Læs den beskrivende delaftale her

Du kan også læse den samlede strategiske samarbejdsaftale her

IMG 2784

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere