Greve Nord Projektet 2016 - 2020


Hvem, hvad, hvorfor, hvordan om Greve Nord Projektet

Hvad er visionen:
Visionen er at gøre Greve Nord et attraktivt sted at bo for nuværende og potentielle beboere gennem en styrkelse af området geografisk og demografisk

Hvem er med:
Helhedsplanen Greve Nord Projektet dækker over dele af Hundige. Nærmere betegnet tre boligområder fordelt på fire boligorganisationer:
- Askerød - Vridsløselille Andelsboligforening, administreret af BO-VEST
- Gersagerparken - Greve Boligselskab
- Gudekvartererne (Thors Kvarter, Heimdals Kvarter, Ægirs Kvarter, Valhals Kvarter, Freyas Kvarter) og Klyngen - SYD-BO, administreret af KAB

Indsatser, aktiviteter og arrangementer udvikles og drives i tæt samarbejde med Greve Kommune, de fire boligselskaber, beboerdemokratiet, områdernes egne foreninger, Midt- og Vestsjællands Politi, de lokale kulturtilbud og det lokale erhvervsliv.

Alle indsatser og aktiviteter i helhedsplanen er for alle beboere uanset, hvilket område de er placeret i. Ved større tværkulturelle arrangementer arbejdes der desuden målrettet på at invitere og inddrage hele bydelen og kommunen.

Hvordan er organiseringen:
Projektets bestyrelse:
Greve Nord Projektets bestyrelse mødes fire gang årligt og har det overordnede strategiske ansvar for projektets fremdrift og resultater, økonomi og overholdelsen af den strategiske samarbejdsaftale.
Bestyrelsen består af 18 medlemmer: Repræsentanter fra Greve Kommunes byråd og direktion, repræsentanter fra de fire boligorganisationer og beboerdemokrater. Hertil kommer en repræsentant fra Midt og Vestsjællands Politi, der ikke er stemmeberettiget, samt helhedsplanens kommunikationsmedarbejder, der er referent ved bestyrelsesmøderne.

Projektets arbejdsgrupper:
Under hver af de fire indsatsområder er der nedsat en arbejdsgruppe for at sikrer vidensdeling, koordinering og udvikling i forhold til de enkelte aktiviteter og udførelsen af de aktiviteter, der er beskrevet i helhedsplanens delaftaler.
Arbejdsgrupperne fungerer som sparrings- og samarbejdspartnere for Greve Nord Projektets medarbejdere på de enkelte aktiviteter.

Arbejdsgrupperne er sammensat under hensyntagen til den bedst mulige varetagelse af den enkelte aktivitet, og består som af den/de relevante medarbejdere fra Greve Nord Projektet samt relevante medarbejdere fra Greve Kommune, relevante samarbejdspartnere og/eller relevante beboere/beboerdemokrater. Derudover kan yderligere repræsentanter inddrages alt efter arbejdsgruppens fokus.

Arbejdsgrupperne kan træffe beslutninger på aktivitetsniveau vedrørende udførelse af konkrete aktiviteter indenfor rammerne af de enkelte delaftaler. I tilfælde af, at arbejdsgruppen vurderer det hensigtsmæssigt at ændre delaftalen, laves en indstilling/anbefaling til Bestyrelsen, som tager stilling hertil.
De enkelte arbejdsgrupper definerer selv gruppens mødefrekvens. Dog skal arbejdsgruppen mødes minimum en gang i kvartalet.

Projekts sekretariat:
Sekretariatet har det daglige ansvar for at drive og koordinere arbejdet på tværs af projektets organisering samt at sikre sammenhæng mellem projektet og øvrige tiltag og initiativer i området.
Sekretariatet er ansvarlig for løbende opfølgning på økonomi, koordinering af indsatser og aktiviteter Koordinering af aktiviteter på tværs af projektets arbejdsgrupper samt i forhold til øvrige relevante tilbud, vedligeholdelse af strategiske samarbejder, fundraising til relevante projekter, dokumentation og evaluering af projektets aktiviteter og indsatser og indberetninger samt varetagelse af projektets interne og eksterne kommunikation

Samarbejdsforum:
Samarbejdsforum er et koordinerende og rådgivende organ, der skal sikre vidensdeling, samarbejde og koordinering på tværs af bydelen og imellem de repræsenterede aktører, og der træffes således ikke beslutninger i Samarbejdsforum.
Samarbejdsforum mødes 2 gange årligt, og kan derudover mødes efter behov. Temaer for møderne fastlægges enten på forudgående møde, af Bestyrelsen eller Projektsekretariatet.

Finansiering:
Helhedsplanen er finansieret Landsbyggefonden, Greve kommune og de fire involverede boligafdelinger.

Hvad er der fokus på:
Helhedsplanen arbejder inde for fire indsatsområder, der tilsammen skal styrke både beboernes egne ressourcer, deres netværk og samtidig højne trygheden og beboernes glæde ved at bo i bydelen.

  Tryghed og Trivsel:
- Aktiviteter og arrangementer for alle beboere for at styrke naboskab og netværk
- Indsats for at sikre bedre inklusion og trivsel for beboere med psykiske lidelser og andre udsatte beboere. Indsatsen gælder både de udsatte beboere selv, deres naboer, de ejendomsfunktionærer og andre medarbejdere, der har kontakt med dem
- Engagement af frivillige kræfter i området og brobygning til de eksisterende foreninger og klubber i boligområderne
- Oplysning om den positive udvikling og forbedring af bydelens image både indadtil og udadtil.
- Løbende samarbejdsarrangementer og vidensdeling på tværs af faggrupper

  Kriminalpræventiv Indsats
- Samarbejder med skoler, dagtilbud, klubber, foreninger om brobygning samt at skabe muligheder for en mere indholdsrig hverdag for de borgere, der ikke selv har ressourcer eller ikke er klar over mulighederne
- Samarbejder med politi og Gadeteam
- Opsøgende og vedholdende vejledning og rådgivning af områdets unge beboere
- Fritidsjob og lommepengejob indsats

  Uddannelse og beskæftigelse
- Individuel vejledning for både børn og voksne indenfor job, uddannelse, familie, sundhed, økonomi, kontakten til det offentlige
- Fælles kurser og undervisning
- Ekstra danskundervisning som supplement til sprogskolen
- Muligheder for socialøkonomisk virksomhed

  Forebyggelse og Forældreansvar
- Forældrekurser for både mødre, fædre og fælles
- Aktiviteter med både fagligt og socialt indhold, herunder temaaftener, legestuer m.m.
- Familievejledning
- Misbrugsvejledning og behandling
- Fokus på tidlig indsats og tværfagligt samarbejde herom

Hvem er ansat:
Helhedsplanens indsatser og aktiviteter koordineres og udføres af ni medarbejdere.
To medarbejdere er ansat med fokus på job og uddannelsesvejledning af voksne, en fritids- og lommepengejobvejleder, en børne- og ungemedarbejder, en familie og misbrugsvejleder, to koordinatorer af diverse tilbud til beboerne, to medarbejdere i sekretariatet mod fokus på ledelse, evaluering og kommunikation.

Hvad bidrager helhedsplanen med:
- At styrke offentlige og private aktørers evner til at samarbejde om udviklingen om områdets beboere og de tre boligområder som helhed
-At styrke og højne den generelle trivsel og tryghed i området
- At styrke beboeres egne ressourcer og muligheder inden for job, uddannelse og fritid

Helhedsplanens metoder:
I Greve Nord Projektet er alle indsatser funderet efter et helhedsorienteret perspektiv, hvor alle familiens medlemmer og de enkelte familiemedlemmers udfordringer er med i indsatserne. Greve Nord projektet arbejder for at styrke hele familiens trivsel og muligheder.

I alle sammenhænge og indenfor alle indsatsområder arbejdes der for at styrke beboernes egne ressourcer og muligheder for at skabe sig den bedst mulige hverdag og livsvilkår. En stor del af arbejdet i helhedsplanen går ud på at brobygge til kommunale sagsbehandlere og institutioner og til de frivillige forenings- og fritidsliv.

Forankring af indsatser og kapacitetsopbygning af både borgere om området som helhed er en vigtig hjørnesten i projektets arbejde. Derfor har helhedsplanen et tæt samarbejde med Greve Kommune, institutioner, skoler, lokale foreninger, erhvervsliv, boligorganisationerne og beboerdemokratiet. Gennem samarbejdet skabes der grobund for, at gode tiltag og udviklingsperspektiver ikke strander, når helhedsplanen en dag ikke er længere findes.

Hvad består helhedsplanen af:
• En strategisksamarbejdsaftale (læs den her)
• En beredskabsplan
• Et kommissorium
• Delaftaler indgået med samarbejdsparterer for de fire indsatsområder:

Tryghed og Trivsel (læs den her)

Kriminalpræventiv Indsats (læs den her)

Beskæftigelse og Uddannelse (læs den her)

Forebyggelse og Forældreansvar (læs den her)

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere