Fuld fart på projektet for ægtefælleforsørgede kvinder


 Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det går rigtig godt i projektet for ægtefælleforsørgede kvinder i Greve Nord. Projektet er godt i gang med sit andet undervisningsforløb for målgruppen, og der er en positiv udvikling hos kvinderne.

Projektets målgruppe er nydanske kvinder fra ikke vestlige lande, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, men som heller ikke modtager nogen form for offentlige ydelser. Disse kvinder forsørges derfor af deres ægtefællers indkomst. Kvinderne har ofte dårlige danskkundskaber, meget begrænset kendskab til arbejdsmarkedet og deres muligheder, lever isoleret og har ofte helbredsproblemer. Disse forhold betyder, at kvinderne har mere end almindelig svært ved at komme ud af hjemmene og i beskæftigelse.
Der er på nuværende tidspunkt cirka 30 kvinder tilknyttet projektet, hvoraf 10 netop har afsluttet et specielt tilrettelagt forløb. Projektets deltagere har tre dage om ugen modtaget danskundervisning kombineret med oplæg om relevante temaer, virksomhedsbesøg og ture ud af huset. Sideløbende afholdes der en række individuelle vejledningssamtaler, hvor kvindernes udvikling og behov følges løbende.

Formålet med den målrettede indsats er derfor at styrke kvindernes situation generelt og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, enten i form af beskæftigelse eller uddannelse. Erfaringerne fra projektet viser, at målgruppen typisk er meget langt fra arbejdsmarkedet - men at de til gengæld er meget motiverede for at komme i gang og dermed skridtet tættere på arbejdsmarkedet.

Job og Sundhedsbutikken

"Vi oplever generelt, at kvinderne er meget motiverede for at komme i arbejde og er glade for at få støtte til at komme i beskæftigelse – men også, at der ofte er mange skridt på vejen mod et ordinært arbejde", fortæller projektleder Hanne Sanderhoff Degn.

13 uger med intensiv indsats

For at komme tættere på målet tilbydes målgruppen blandt andet et specielt tilrettelagt undervisningsforløb på 13 uger med massiv danskundervisning, undervisning med temaer om familie og sundhed, virksomhedsbesøg og meget andet, der styrker kvindernes forudsætninger for at komme nærmere arbejdsmarkedet. Forløbet suppleres af sideløbende vejledning, sundhedstilbud og diverse andre tiltag, der har som mål dels at få kvinderne tættere på arbejdsmarkedet og samtidig styrke kvindernes generelle livssituation og forståelse af det danske samfund.
Eksempelvis var en gruppe af kvinderne på virksomhedsbesøg hos Top Toy og Greve Museum for et par uger siden. Her fik de mulighed for med egne øjene at opleve og stille spørgsmål til, hvordan hverdagen på en dansk arbejdsplads fungerer, hvilke forventninger, muligheder og krav der er m.m.

Opsøgende arbejde og helhedsorienteret indsats

Det er ikke til at sige med sikkerhed, præcis hvor mange ægtefælleforsørgede kvinder, der bor i Greve Kommune, fordi de ikke modtager offentlige ydelser ikke har nogen formel kontakt til det kommunale system. Derudover lever kvinderne ofte isoleret og har meget begrænset viden om deres muligheder, hvilket betyder, at de ikke selv opsøger hjælp.

"En af projektets store udfordringer er helt konkret at opsøge kvinderne, da man som udgangspunkt ikke ved, hvor de befinder sig. Når vi først har fundet kvinderne, er de dog generelt meget interesserede i at blive tilknyttet projektet, og kun ganske få har ikke haft lyst til at blive en del af projektet – som jo selvfølgelig også er ganske frivilligt", forklarer Hanne Sanderhoff Degn.

Derfor er en vigtig del af projektet den opsøgende indsats for at finde de kvinder, der hører til målgruppen. Deltagerne findes både af projektets medarbejdere bl.a. gennem de eksisterende tilbud, netværk og aktiviteter, der kører i Greve Nord Projektet, fx Job og Sundhedsbutikken, kvindegrupper, informationsmøder, m.m., men også gennem Greve Kommune og andre samarbejdspartnernes netværk og tilbud fx Sundhedsplejen, daginstitutioner, skoler m.fl.

Projektet arbejder helhedsorienteret med kvinderne, da man hurtigt har erfaret, at det ikke giver resultater udelukkende at fokusere på beskæftigelsen. Indsatsen indeholder derfor også vejledning om og til familierne, sundheds- og motionstilbud, danskundervisning, temamøder om samfundsforhold - og meget andet. Projektets indsats styrker dermed kvindernes liv på tre niveauer:
1. Deres mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet og dermed også blive mere integrerede
2. Den enkelte kvindes liv og trivsel i forhold til sundhed, forståelse for det danske samfund m.m.
3. Kvindernes familieliv, herunder deres mulighed for at udføre forældrerollen, fx i forhold til skole/hjem samarbejdet m.m.

Greve er eksempel for andre

Der findes flere andre lignende projekter rundt omkring i landet, men faktisk er projektet i Greve et af de eneste, der har fat i den målgruppe, som Arbejdsmarkedsstyrelsen – der finansierer projektet - har primært fokus på, da de har de største udfordringer. Det er den gruppe, der er sværest at mobilisere og hjælpe videre, og derfor har projektet i Greve flere gange været fremhævet som eksempel på, hvordan den vanskelige opgave kan løftes.

Som et nyt tiltag i projektarbejdet er der i maj måned indgået en aftale om et mentorforløb med KVINFO, der betyder, at kvinderne kan få tilknyttet en mentor fra KVINFO's mentorkorps. Mentorerne kan støtte og rådgive kvinderne i forhold til både hverdag, samfund og arbejdsliv.
Samtidig arbejdes der på muligheden for at indgå et samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed, hvor kvinderne kunne få yderligere træning i at være en del af arbejdsmarkedet.

FAKTA om Projektet for ægtefælleforsørgede kvinder

  • Projektet løber i perioden foråret 2013 til udgangen af 2015.
  • Projektet er primært finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen
  • Projektet er et såkaldt metodeudviklingsprojekt, der afvikles som et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet
  • Projektets mål er dels at udvikle en metode til opsøgende indsats og mobilisering af målgruppen, og dels at få målgruppen i eller tættere på beskæftigelse. For at nå dertil arbejder man med en helhedsorienteret indsats, der også inkluderer emner som sundhed, familie og samfundsforståelse.


Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere