Samarbejdsforum i Greve Nord:

Flere børn og unge fra almene boligområder gennemfører uddannelse


Nye tal viser, at helhedsplaner og samarbejde styrker børnenes faglighed i skolerne

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Flere og flere af de børn og unge, der bor i et alment boligområde med en helhedsplan kommer gennem skole og uddannelsessystemet. Det viser de nye tal fra BL – Danmarks Almene Boliger, som cheføkonom Frans Clemmesen præsenterede ved efterårets Samarbejdsforum i Greve Nord.
Sam.for.2Både ift. karakterer i folkeskolen og gennemførelse af ungdomsuddannelser er der siden 2008 sket en stigning blandt de børn og unge, der bor i almene boligområder med helhedsplaner.

”Den positive udvikling viser, at det effektive, koordinerede samarbejde, der foregår på tværs af kommuner, boligsociale projekter og lokale aktører i boligområder med helhedsplaner, sammen med andre faktorer har en meget positiv effekt på børnene og de unges skolegang,” siger Frans Clemmesen, der ved Samarbejdsforum roste indsatsen.
BL slide 1

Bedre karakterer og flere i uddannelse
I 2015 fik 47 pct. af 9. klasses eleverne med bopæl i almene boligområder med helhedsplaner minimum 4 i dansk og matematik, mens det i 2008 var 37 pct.

Også ift. ungdomsuddannelserne er der sket en positiv udvikling. I 2015 var 68 pct. af de 20-årige med bopæl i almene boligområder med helhedsplaner i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse, hvilket er en stigning på 24 pct. ift. 2008.
Det var tal, der vakte glæde hos de 20 deltagere, der mandag d. 23. oktober var kommet til Samarbejdsforum i Askerød.Sam.for. 1I gør det godt
Deltagerne ved Samarbejdsforum var repræsentanter fra bl.a. afdelingsbestyrelserne, de lokale skoler, uddannelser og dagtilbud, Greve Kommune og Greve Nord Projektet, og det er netop disse parter, der bl.a. arbejder sammen for at støtte områdets børn og unge til et bedre uddannelsesforløb.

Deltagerne og deres kollegaer fik derfor ros af BL’s cheføkonom, der på baggrund af de ”tørre” tal, kan bekræfte, at den koordinerede indsats og viljen til at samarbejde på tværs af fagområder har en særdeles positiv effekt.UUV slide 2

”Som helhedsplan er vi naturligvis meget glade for de konkrete tal, der viser, at indsatserne gør en forskel. Udviklingen er beviset for det gode samarbejde mellem kommunens forskellige parter, boligorganisationerne, beboerne og helhedsplanen. Vi glæder os derfor til at fortsætte og videreudvikle samarbejdet,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Du kan se hele BL præsentationen her (åbner i pdf)
Du kan se hele UUV præsentationen her (åbner i pdf)

Indsatsen skal fortsættes
Et af formålene ved Samarbejdsforum i Greve Nord er netop at samle de mange parter og gode kræfter, der arbejder med indsatsen og skabe et fælles vidensgrundlag, som der kan arbejdes videre på.

Deltagerne var da også helt enige om, at den positive udvikling betyder, at man skal fortsætte og ikke hvile på laurbærrene. For selvom det bestemt går i den rigtige retning ligger andelene af børn og unge, der gennemfører ungdomsuddannelserne, stadig lavere end de børn og unge, der ikke bor i almene boligområder. Ligeledes er andelen lavere end i de almene boligområder, der ikke har en helhedsplan.

Sam.for. 3Frans Clemmesen forklarer, at udviklingen viser, at børnene og de unge fra de almene boligområder med helhedsplaner er ved at indhente det spring, der har været op til beboerne i de almene boliger uden helhedsplaner. Han påpeger, at udviklingen indirekte også er med til at løse integrationen for de næste generationer, idet boligområderne med boligsociale helhedsplaner oftest har mange beboere med ikke-vestlig baggrund.

Greve Nords unge
Mens BL’s tal er landsdækkende, kunne eftermiddagens anden oplægsholder, Margrethe Tovgaard, der er afdelingsleder i UUV Køge, præsentere helt lokale opgørelser over de 15-24 årige fra Greve Nord.

I maj 2017 havde 30,8 pct. af de unge gennemført en ungdomsuddannelse, og yderligere 25 pct. var i gang. Til sammenligning var der blandt alle Greve Kommunes unge i samme aldersgruppe 31 pct. med en gennemført en ungdomsuddannelse og 34,7 pct. var i gang.
De unge fra Greve Nord ligger derfor ikke langt bag kommunegennemsnittet.
UUV slide 1Margrethe Tovgaard forklarede, hvordan de hos UUV vejleder de unge, der har behov for støtte til at vælge og kvalificere sig til en uddannelse. UUV samarbejder også på tværs med både uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og andre om at finde løsninger, der er tilpasset den enkelte unge, så vedkommende kan få en uddannelse.

”Projektet har de seneste år haft fokus på at støtte familien som helhed, så de kan få en velfungerende hverdag med netop job, uddannelse og familieliv. For at give børnene og de unge de bedste muligheder for at uddanne sig, er det vigtigt, at de har en tryg base i hjemmet og at forældrene støtter dem i skolegangen efter bedste evne. Men det forudsætter igen, at forældrene er klar over, hvordan man støtter sine børn, og hvad der forventes af forældrene,” forklarer sekretariatsleder Majken Rhod Larsen.

Kæmpe økonomisk gevinst
For det enkelte individ er der helt åbenlyst størst gevinst ved at tage en uddannelse og få et arbejde. Både rent økonomisk men også rent personligt ift. at være en del af samfundet, at føle at man har værdi m.m.
Men også på det samfundsøkonomiske plan er kæmpe gevinster at hente ved at uddanne befolkningen.

BL har regnet ud, at en person, der gennemfører en gymnasieuddannelse har en gennemsnitlig livværdivækst på 17,7 mio. kr., hvorimod en person, der udelukkende har grundskolen har en gennemsnitlig livværdivækst på 8,4 mio. kr.
BL slide 2Det betyder, at samfundet får 9,3 mio. kr. mere ud af en person, der tager en gymnasieuddannelse.
De mange penge kommer bl.a. fra den skat, som vedkommende betaler. Meget sat på spidsen kan man sige, at en person, der tager en lang uddannelse ofte også får et godt betalt job og derfor også kommer til at bidrage med en højere skat, og at en person med en kortere uddannelse som udgangspunkt kommer til at betale mindre i skat. Dette er naturligvis ikke repræsentativt for alle og alle erhverv.

Du kan se hele BL præsentationen her (åbner i pdf)
Du kan se hele UUV præsentationen her (åbner i pdf)

Gode forslag
På Samarbejdsforum er det netop formålet at debattere, hvordan vi fortsat kan samarbejde i en fælles retning. Derfor blev ordet givet frit til deltagerne, der kom med følgende gode forslag til nye tiltag og eksisterende indsatser, som fortsat skal prioriteres:

- Mere samarbejde med Ungdomsskolen og Produktionsskolen

- Mere samarbejde med biblioteket, der bl.a. kan hjælpe med at lære at læse, lave lektier litteratursøgning ift. skolearbejde og læringsparathed

- Mere samarbejde mellem helhedsplanen og kommunens familieafdeling

- Fokus på hvordan vi får borgerne til at bruge de gode tilbud, der allerede eksisterer

- Fokus på en fælles indsats for at opfordre og inspirere både børn og voksne til altid at yde sit bedste ift. skole og uddannelse

- Se på børnenes og de unges hverdag som en helhed for at kunne støtte deres skolegang. Dvs. også kost, døgnrytme, skolevalg m.m.

- Fremhæve de gode eksempler som inspiration til andre

- At sprede børnene rundt på flere af kommunens skoler for at undgå en koncentration af børn med sproglige udfordringer på enkelte skoler

- Fokus på hvordan beboersammensætningen i boligområderne påvirker beboerne og deres muligheder

- Fortsat stor samarbejdsvilje fra alle parter, der har kontakten med børnene og de unge


Greve Nord Projektet havde fint etårs besøg


Både Landsbyggefonden og bestyrelsen er enige om, at helhedsplanen er kommet godt fra start

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Her i efteråret 2017 er det et år siden, at Greve Nord Projektet 2016-2020 blev sat i gang. I den anledning havde projektet besøg af Landsbyggefonden og dele af Greve Nord Projektets bestyrelse for at gennemgå, hvordan helhedsplanens først år er forløbet.

Efter det første år kan alle glæde sig over, at Greve Nord Projektet er velfungerende og er kommet godt i gang med de mange nye aktiviteter og tilbud til beboerne.
ny billedcollage juli 2016”Det er jo dejligt at kunne præsentere et projekt, hvor det går godt, og hvor der opnås resultater, som vi kan være stolte af,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet og fortsætter:
”Der er en rigtig god vilje til at samarbejde om at udvikle området og styrke beboerne fra alle parter i helhedsplanen, og det er vigtigt for at helhedsplanens indsatser kan udføres. Det er den fælles indsats og engagement, der betyder, at projektet udover at nå i mål med de fastlagte aktiviteter også har overskud til at videreudvikle og faktisk være et godt eksempel, der fremhæves flere steder.”
ASK maj17b

Tillykke med de 1 år
Det er en fast procedure, at Landsbyggefonden kommer på besøg og fejre helhedsplanernes 1-års fødselsdag med et møde og en gennemgang. Ved mødet d. 4. oktober var der særligt fokus på den nye organisering, hvor bestyrelsen har fået større beslutningskompetence og strategisk betydning, samarbejdet med kommunen og andre samt fremdriften på projektets indsatsområder.

1-års eftersynet er en god mulighed for både fonden, men også helhedsplanens bestyrelse, medarbejdere og samarbejdspartnere til at hæve sig fra det daglige arbejde og se, hvordan indsatserne fungerer, og om projektet når de mål, der er opsat. Når vi ud til de borgere, vi gerne vil nå? Hvor er der udviklingspotentiale og muligheder for nye samarbejder? Hvor er behov for justeringer og nytænkning?
Og det går godt i Greve Nord Projektet. Det konstaterede både Landsbyggefonden og bestyrelsens medlemmer. Projektet kommer fint i mål med hovedparten af succeskriterierne, der er en sund økonomi, og gode samarbejder på tværs mellem partnerne i området.

GP maj 2017 B

En god bestyrelse
Det er den tredje helhedsplan i området, og som et nyt tiltag har Greve Nord Projektet fået en bestyrelse som øverste beslutningsorgan i stedet for et formandskab. Det har været et landsdækkende krav fra Landsbyggefonden for alle nye helhedsplaner, og derfor var bestyrelsens funktion et af fokuspunkterne for 1-års opfølgningen.
”Vi vil gerne ud og høre, hvilke erfaringer helhedsplanerne indtil videre har gjort sig ift. de nye bestyrelser. Hvordan fungerer de i praksis og har bestyrelsernes sammensætning medført den effektive styring af projekterne, der er nødvendig for at opnå de tilsigtede resultater,” fortæller Anna Lilje Flyverbom Nordgreen, der er Greve Nord Projektets sagsbehandler i Landsbyggefonden.

Både bestyrelsesmedlemmerne og sekretariatsleder Majken Rhod Larsen, er enige om, at bestyrelsen og medlemssammensætningen fungerer godt i Greve Nord Projektet.
Bestyrelsens medlemmer er engagerede og bidrager med en bredspektret faglighed til en god styring af helhedsplanen, hvor kommunens rolle og ansvar også er blevet større.
SYD BO 2017 AMange fagligheder
I Greve Nord Projektet skiller bestyrelsen sig ud fra andre helhedsplaner i BO-VEST ved bl.a. at inkludere deltagere fra Midt- og Vestsjællands Politi (ikke stemmeberettigede) samt flere politiske og kommunale medlemmer: Greves borgmester, en direktør, et medlem af Trygheds- og Integrationsudvalget, et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt helhedsplanens kontaktperson i Greve Kommune.

”Både det politiske engagement og politiets deltagelse er et stort plus for indsatsen i området. Den løbende orientering, vidensdeling og koordinering af indsatser giver et meget effektivt samarbejde og ikke mindst en fællesskabsfølelse og forventning om, at vi er sammen om at gøre Greve Nord til en mere attraktiv bydel og løse udfordringerne. Det er et engagement, man bestemt ikke skal undervurdere,” fastslår Majken Rhod Larsen.


Ibrahim blev skudt i fodbold


Samarbejdet om ’Familie Fodbold Leg’ har været en stor succes for børnene

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

For 5-årige Ibrahim Akkaya var mandag eftermiddag et af ugens højdepunkter. For så skulle han og fire andre legekammerater med børnehaven til fodbold i Hundige Boldklub.
Men nu er det ikke længere kun mandag, der er højdepunktet. For Ibrahim Akkaya er nemlig begyndt til fodbold to gange om ugen på Hundige Boldklubs yngste hold.

”Jeg kan rigtig godt lide at gå til fodbold. Det er sjovt, fordi man spiller bold med sine venner. Vi laver nogle sjove lege, og man får også lov til at sparke, ligeså langt man kan,” siger han med et stort smil.
ibrahim og soester 3 webProjektet ’Familie Fodbold Leg’ er et samarbejde mellem Hundige Boldklub, daginstitutionen Nova og Greve Nord Projektet.

Siden august har en pædagog og fem børn fra Nova sammen med aktivitetskoordinator Suzanne Magelund fra Greve Nord Projektet været på besøg i Hundige Boldklub, hvor der er blevet spillet fodbold og leget forskellige boldlege, hvor også børnenes forældre har været inviteret til at deltage.
”Børnene har elsket det. Det har været så skønt at se. Der er sket en stor udvikling med dem undervejs. De har fået mere ro og en større koncentration, og de hører efter, hvad træneren siger,” forklarer Suzanne Magelund.

Startet i boldklubben
Introduktionen til fodboldspillet og klubben har været en succes for alle fem børn. Ud af de fem er to blevet meldt ind i klubben, og én vil gerne starte, når han bliver gammel nok.
En af dem, der er startet er netop Ibrahim Akkaya, men også hans storesøster Meryem er blevet meldt ind i boldklubben. Efter at have været med ovre og hente lillebror fik hun nemlig lov at spille med, og det betød, at også hun blev interesseret og gerne ville gå til fodbold.

”Jeg synes, at det så rigtig skægt ud, så træneren Annahelena sagde, at jeg gerne måtte spille med også. Og så fandt jeg ud af, at jeg også gerne vil gå til fodbold. Så nu har jeg fået en masse nye veninder på det pigehold, jeg spiller på,” siger 9-årige Meryem Akkaya.IMG 0085Børnenes mor, Gulsum Akkaya, mener, at projektet har været en god mulighed for, at børnene kunne prøve fodboldspillet af, og hun er glad for, at hendes børn har fundet en sport, de kan lide.

”De er så glade, når de skal til fodbold, og de glæder sig allerede fra om morgenen. Det er dejligt for mig som mor at se, hvor meget de nyder det, og hvor glade de er for at gå til fodbold. Fodbold er jo rigtig sundt for dem, fordi de kommer ud og bevæge sig og får brugt både hovedet og kroppen på en anden måde, end når vi fx bare går en tur,” forklarer hun.
Gulsum Akkaya har været med ude og se børnene spille bold hver mandag, og flere gange har børnenes far også været med.
ibrahim og soester 2 web”Vi kommer meget gerne ud og hepper, for det er vigtigt, at man støtter sine børn i deres interesser og viser dem, at man er stolt af dem. Vi er blevet taget rigtig god imod af de andre forældre og trænerne i klubben, og det er blevet en vigtig del af vores hverdag ret hurtigt,” siger Gulsum Akkaya.

Glæden ved fodbold
Det er Hundige Boldklubs træner Annahelena Skov Iversen, der har spillet bold med børnene, og hun er meget glad for, at projektet er lykkedes så godt.

”Det har været en stor fornøjelse. Vi har leget, spillet og hygget os. I Hundige Boldklub er vi en del af Get2Sport, og vi arbejder for at give børn og unge fra lokalområdet glæden i at spille fodbold og muligheden for at opleve det sammenhold og venskab, der er i klubben”, forklarer hun og fortsætter:
”Der ikke sidste gang, at vi laver sådan et forløb. Det har været et meget givende samarbejde med både Nova og Greve Nord Projektet, hvor vi har fået skabt nogle gode oplevelser for børnene og deres familier”.
IMG 0087


Greve Nord Projektet deler erfaringer


På det store halvårlige erfa-møde var der stor interesse for projektets erfaringer og metoder

Familieindsats og kruser til forældre har været en del af Greve Nord Projektets aktiviteter og arbejdsmetoder i flere år. Derfor har projektet efterhånden fået oparbejdet en del erfaringer og metodeudvikling, som andre helhedsplaner kan have gavn af, når de skal starte kurser op for deres beboere.

Tirsdag d. 10. oktober var Greve Nord Projektet tovholder på det store halvårlige boligsociale erfa-møde, hvor medarbejdere fra hele Danmark  var samlet for at udveksle erfaringer om indsatsen med familie- og forældrekurser.
Erfa møde oktober 2017Dorthe fra Greve Nord Projektet havde sammen med Christina fra helhedsplanen i Gladsaxe arrangeret det store møde, og folk var kommet fra helhedsplaner i hele Danmark for at udveksle erfaringer omrking familiekurser, indhold, deltager inddragelse m.m.
Sammen med Dorthe var Gitet og Khadija, og to af de kvinder, der blev uddannede Integrations Pionerer i 2015. Integrations Pionererne var et af de første forældrekurser, som Greve Nord Projektet afholdte, og det blev en stor succes for både deltagerne og medarbejderne i Greve Nord Projektet, der fik meget ny viden om, hvordan sådanne kurser skal sammensættes og afholdes.
Aziza og Hanan, som var to af de først uddannede Integrations Pionerer, fortalte de mange deltagere ved erfa-mødet i Gladsaxe Kirke om alt det, de har lært på kurset.

Integrations Pionererne som pionerer
De fortalte bl.a., hvordan de efterfølgende følte sig bedre integreret i det danske samfund, fordi de havde fået en meget bedre forståelse for det danske system og kultur, og at de havde fået en række redskaber til samværet og opdragelsen af deres børn. Integrations Pionerene, Greve Nord Projektet og de to kvinders oplæg vakte meget stor interesse hos de andre boligsociale medarbejdere, der også i deres helhedsplaner arbejder med familier og forældre.
Der blev stillet mange spørgsmål, og det skabte god debat, at både Hanan og Aziza påpegede, at de ville ønske, at de havde fået mulighed for at komme på et sådan kursus mange år tidligere, da de lige kom til landet.
"Det ville have gjort mange ting så meget lettere for både mine børn og jeg, for vi havde hurtigere kunne forstå det danske samfund og finde os til rette her," forklarede Hanan.

Hanans historie
Du kan læse Hanans historie, og hvor stor glæde hun havde af Integrations Pioner kurset her

Diplom 3


Genbrug, kreative værksteder og hygge


Det nyåbnede ’genBrug for alle’ er ikke ”bare” en almindelig genbrugsbutik. Det er også et mødested, hvor der er tid til en kop kaffe og en sludder

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Den røde løber var rullet ud, live-musikken spillede, alle de flotte genbrugsting var på plads, så alt var klar til den store åbning af ’genBrug for alle’.

Allerede inden den officielle indvielse startede onsdag kl. 15, begyndte det at vrimle ind med gæster, og lokalerne i Gersagerparken 49 blev hurtigt fyldt med glade folk, der ville se alle de mange flotte ting.
Særligt stativet med dametøj, tasker og legetøj vakte meget interesse, og en del af gæsterne ved åbningsfesten fik hurtigt fundet nogle ting, som de gerne ville købe.
IMG 0159Men selvom hylderne var fyldt med tøj, køkkenting, legetøj m.m., måtte ”kunderne” vente til i næste uge (uge 41) med rigtigt at gå på shopping.

Åbningstider:
Tirsdag og onsdag fra kl 12-16

Denne onsdag eftermiddag var det nemlig åbningsfest, og der var ikke åbent for salg. Men fra på tirsdag d. 10. oktober og onsdag d. 11. oktober og frem vil der hver tirsdag og onsdag være åbent i genbrugsbutikken fra kl. 12-16 i Gersagerparken 49.
IMG 0179Udover at være en genbrugsbutik er lokalerne også indrettet med kreative værksteder, så man kan komme og male eller blive inspireret til, hvordan man kan re-designe sit tøj. Alle er velkommen i genbrugsbutikken og til de kreative workshops, og man behøver ikke bo i Gersagerparken.

Folk vil gerne give
Genbrugsbutikken modtager meget gerne brugbare og velfungerende effekter, som sælges videre til små priser. Det gælder både tøj og sko, legetøj, køkkenting, sengetøj, små møbler, bøger, elektronik m.m. Det hele skal dog være rent og brugbart, for der er ikke mulighed for at vaske tøjet i genbrugsbutikken.
”Folk har allerede doneret rigtig mange fine ting, som vi er meget glade for at kunne sælge videre. Det er dejligt at opleve, at folk gerne vil være med til at hjælpe andre,” siger Suzanne Magelund fra Greve Nord Projektet, der er en af de ansvarlige for genbrugsbutikken.
”Der er faktisk mange, der er kommet igen flere gange for at aflevere ting, fordi de lige har fundet noget mere, som de gerne vil give væk,” fortsætter hun.
IMG 0175Fra beboer til beboer
Suzanne Magelund understreger, at butikken ikke er en almindelig genbrugsbutik, der skal tjene penge. De små beløb, som kunderne betaler for tingene, kommer tilbage til områdets beboere, fordi al arbejdskraft i butikken er frivillig. Pengene vil i stedet blive brugt på aktiviteter for alle områdets borgere, og det er genbrugsbutikkens besøgende, der er med til at bestemme aktiviteterne.
”Det er tanken, at vi skal give tilbage til hinanden. Der bliver sat en idékasse op, og så kan folk lægge en seddel i med ønsker til, hvad de godt kunne tænke sig. Det kan fx være en, der kommer og viser, hvordan man scrapbook’er eller lave bolcher eller et spændende foredrag. Det er helt op til beboerne,” forklarer hun.IMG 0138

Kjolen, der blev et par shorts
Det tøj, som bliver afleveret til gebrug kommer op og hænge på bøjler eller bliver foldet pænt i kasser, så folk kan komme og finde billigt ”nyt” tøj.
Men det er ikke al tøjet, der bliver solgt videre lige med det samme. Noget af det skal nemlig re-designes og syes om, så det kan få helt nyt liv. Det kan fx være en kjole, hvor man kan bruge overdelen som en bluse, mens stoffet fra skørtet kan bruges til et par shorts.
Joan Berg er uddannet dameskrædder, og det er hende, der samen med de andre frivillige, vil sy noget af tøjet om, inden det sælges videre.
”Det er en sjov og billig måde at skabe helt nyt tøj på. Det er kun fantasien, der sætter grænser,” siger hun.

Frivillige ”ansatte”
Genbrugsbutikken er åben hver tirsdag og onsdag fra kl. 12-16, og det er en række engagerede frivillige, der står for at holde butikken pæn og ordentligt, sætte skilte op, hænge tøj på plads m.m. De står også klar til at hjælpe kunderne og til at byde folk velkommen med en kop kaffe og en snak.
IMG 0142De fire seje frivillige damer får ikke nogen løn for at stå i genbutikken, men det er heller ikke vigtigt, fortæller Joan Berg, der er en af de frivillige.
”Det handler meget mere om, at vi gerne vil være med til at hjælpe og bakke op om det gode initiativ. Jeg går selv meget ind for genbrug, og jeg kan godt lide tanken om, at man ikke bare smider noget ud, men giver det videre til andre, der har behov for det,” forklarer hun.

Vi deler genbruget
Den nye genbrugsbutik i Gersagerparken 49 bliver det 2. genbrugstilbud i Gersagerparken. I nr. 74 under børnehuset er der nemlig også en genbrugscentral, der drives af frivillige beboere.IMG 0143
Det er ikke meningen, at de to genbrugscentraler skal konkurrere om ”kunderne”, men tværtimod er der allerede etableret et godt samarbejde. Fx er der ikke plads til større møbler i ’genBrug for alle’, så hvis der kommer nogen for at aflevere fx en lænestol til genbrug, så bliver den sendt videre til genbrugscentralen i Gersagerparken 74.

Du kan læse mere om det samarbejde her

 

’genBrug for alle’ tager meget gerne imod:
- Legetøj, spil og børnebøger
- Køkkenudstyr
- Tøj (rent og brugbart)
- Elektronik og belysning (funktionelt)
- Sengetøj, håndklæder og gardiner (rent)
- Små møbler man selv kan bære
- Andre brugbare ting

Du kan kontakte Suzanne Magelund, hvis du gerne vil vide mere om ’genBrug for alle’
Telefon. 60 35 46 67 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
IMG 0139


Greve Nord Projektet søger unge, der vil have fritidsjob


Vi tilbyder fritidsjob som bud i Greve Nord Projektet

Er du mellem 15-16 år? Og vil du gerne have et fritidsjob? Så læs mere her
glade unge folk

Bud i Greve Nord:

Er du 15 år og vil gerne have et fritidsjob? bud
Bliv bud for Greve Nord Projektet og hjælp os med at få delt vores opslag ud

Greve Nord Projektet søger 2 unge som gerne vil have et fritidsjob som bud.

Vi har følgende krav:

  • Du skal være 15-16 år.
  • Du skal være god til at tage ansvar og gøre dit arbejde færdigt.
  • Du skal være god til at tage imod nye opgaver
  • Du skal være fleksibel
  • Du skal være god til at hilse og snakke med nye mennesker

Arbejdsopgaver:

Som bud er dit arbejde at dele plakater og opslag rundt til alle lejligheder og opgange i Askerød, Gudekvartererne/Klyngen og i Gersagerparken.
Vores bude er meget vigtige medarbejdere i Greve Nord Projektet, fordi du er med til at sikre at alle beboerne i området får information om Greve Nord Projektets mange aktiviteter.

Søg jobbet: Frist: hurtigst muligt. Du bliver lønnet efter reglerne på området.

Hvis du er interesseret så kom ned til Lone i Stamhuset i Askerød, Digehuset 9. Lone er ny fritidsjobsvejleder i Greve Nord Projektet. Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil: 60 35 26 41.

Du kan også aflevere en ansøgning i Stamhuset, Digehuset 9 eller i aktivitetshuset i Thors kvarter 62.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere